T́nh h́nh kinh tế - xă hội tháng 04 năm 2011      LA GI: NHIỀU HOẠT ĐỘNG Ư NGHĨA ĐƯỢC TỔ CHỨC TRONG NĂM THANH NIÊN 2011.      Thông báo cắt tiết giảm điện      THÔNG BÁO      Tổng kết phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa .      Công an thị xă bắt đối tượng cướp giật tài sản.      Họp mặt kỷ niệm 56 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/1955-27/02/2011.      Hội nghị tổng kết HĐND thị xă La Gi, khóa IX, nhiệm kỳ 2004-2011.   

SỰ KIỆN
Xem tin này
T́nh h́nh kinh tế - xă hội tháng 04 năm 2011
Xem tin này
LA GI: NHIỀU HOẠT ĐỘNG Ư NGHĨA ĐƯỢC TỔ CHỨC TRONG NĂM THANH NIÊN 2011.
Xem tin này
Thông báo cắt tiết giảm điện
Xem tin này
THÔNG BÁO
Xem tin này
Tổng kết phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa .
Xem tin này
Công an thị xă bắt đối tượng cướp giật tài sản.
Xem tin này
Họp mặt kỷ niệm 56 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/1955-27/02/2011.
Xem tin này
Hội nghị tổng kết HĐND thị xă La Gi, khóa IX, nhiệm kỳ 2004-2011.
Xem tin này
Câu chuyện ước mơ - Một chương tŕnh xúc động.
Xem tin này
Vệ sinh môi trường kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Tết Nguyên đán Tân Măo 2011.
 
     Xem chi tiết tin  
  Xây dựng đội ngũ trí thức
  Ngày đăng tin : 10/21/2008 7:45:33 AM
Xây dựng đội ngũ  trí thức
   
   

Vừa qua Thị ủy La Gi ban hành kế hoạch về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Nội dung kế hoạch nêu rơ:

   

I. Yêu cầu chung:

Toàn Đảng bộ phải quán triệt sâu sắc và tổ chức triển khai đầy đủ, nghiêm túc các mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chương tŕnh hành động của Tỉnh uỷ về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Qua đó, cần tập trung lănh đạo, chỉ đạo những nhiệm vụ và biện pháp chủ yếu sau đây:

II. Nhiệm vụ và biện pháp chủ yếu:

1. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ trí thức

Bằng nhiều h́nh thức phù hợp, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; nâng cao ư thức cảnh giác cách mạng; giáo dục truyền thống cách mạng của dân tộc, của thị xă; ḷng yêu quê hương, đất nước, yêu chủ nghĩa xă hội...; động viên đội ngũ trí thức không ngừng nỗ lực vươn lên trong rèn luyện, học tập, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cùng chung sức xây dựng thị xă sớm thoát khỏi t́nh trạng kém phát triển.

2. Tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để phát huy đội ngũ trí thức

- Huy động nguồn lực tăng đầu tư trên các lĩnh vực khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, y tế... nhằm không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, chất lượng giảng dạy, ứng dụng các thành tựu khoa học vào đời sống. Khuyến khích, tạo điều kiện cho các tổ chức liên kết mở các đào tạo nghề, các lớp đại học, các lớp chuyên ngành trên địa bàn.

- Tạo điều kiện, khuyến khích các hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xă hội; đặt đề tài, công tŕnh nghiên cứu; tổ chức các hội thi, diễn đàn sáng tạo; tạo điều kiện thuận lợi để trí thức tham gia các cuộc hội thảo, báo cáo, giảng dạy tại thị xă cũng như các nơi khác, Tăng cường phổ biến những tiến bộ về khoa học-kỹ thuật; hướng dẫn, chuyển giao những thành tựu khoa học công nghệ góp phần nâng cao dân trí, phục vụ sản xuất và đời sống.

- Quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ bằng nhiều h́nh thức phù hợp đối với các trí thức có nhu cầu nghiên cứu thực tế sản xuất và đời sống để phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học hoặc sáng tạo tác phẩm văn học, nghệ thuật. Kịp thời khen thưởng, động viên những trí thức có công tŕnh nghiên cứu khoa học, sáng tạo văn học, nghệ thuật xuất sắc trong sự nghiệp phát triển nguồn nhân lực của thị xă.

- Tạo điều kiện thuận lợi để tri thức có tŕnh độ chuyên sâu ở một số lĩnh vực thị xă có thế mạnh về công tác, làm việc; khuyến khích trí thức sinh sống trong và ngoài nước tham gia xây dựng phát triển thị xă.

3. Chăm lo công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, sử dụng trí thức

- Khuyến khích đội ngũ trí thức vươn lên trong học tập nâng cao tŕnh độ chuyên sâu dưới nhiều h́nh thức phù hợp, nhất là ở lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ. Tạo điều kiện thuận lợi để trí thức thường xuyên được tiếp cận, bồi dưỡng những kiến thức mới.

- Có kế hoạch xây dựng, phát huy các trường học đạt chuẩn quốc gia. Coi trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học.

- Giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở và thực hiện phổ cập giáo dục trung học phổ thông.

- Khuyến khích các cháu học sinh theo học các trường chuyên trong và ngoài tỉnh. Làm tốt công tác định hướng chọn nghề nghiệp cho học sinh Trung học phổ thông gắn với nhu cầu trước mắt và lâu dài của thị xă.

- Đánh giá thực trạng đội ngũ trí thức hiện có; trên cơ sở đó tiến hành rà soát, bố trí hợp lư; làm tốt công tác quy hoạch, công tác bồi dưỡng; quan tâm trí thức trẻ, trí thức có năng lực, phẩm chất tốt, có triển vọng. Căn cứ yêu cầu thực tế, có chỉ tiêu, kế hoạch đào tạo cán bộ sau đại học cho từng giai đoạn cụ thể.

- Coi trọng phát huy tài năng và trọng dụng những trí thức có phẩm chất tốt, có năng lực quản lư là đảng viên hoặc không là đảng viên trong các cơ quan nhà nước và tổ chức sự nghiệp.

4. Đề cao trách nhiệm và nâng cao chất lượng hoạt động của trí thức

- Bản thân trí thức cần nhận thức sâu sắc vai tṛ, trách nhiệm của ḿnh, từ đó không ngừng nỗ lực vươn lên trong rèn luyện, học tập và làm việc để cống hiến cho đất nước, cho quê hương ngày càng nhiều hơn, hiệu quả hơn, hoàn thành trọng trách của ḿnh trong thời kỳ mới. Đấu tranh khắc phục những biểu hiện tư tưởng sai trái, lệch lạc.

- Khuyến khích thành lập các hội chuyên ngành, câu lạc bộ trí thức nhằm tạo môi trường và điều kiện để đội ngũ trí thức sinh hoạt, trao đổi thông tin hoặc công bố công tŕnh nghiên cứu và tác phẩm sáng tạo.

- Khuyến khích, tạo điều kiện để trí thức tham gia các dịch vụ công, tham gia giám sát hoạt động nghề nghiệp.

5. Tăng cường công tác lănh đạo, chỉ đạo của Đảng và chính quyền đối với đội ngũ trí thức

- Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cần nhận thức sân sắc và làm tốt công tác giáo dục cho đảng viên, cán bộ, quần chúng nhân dân nhận rơ và đề cao vai tṛ của trí thức trong giai đoạn cách mạng mới; từ đó thường xuyên quan tâm lănh đạo, ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để trí thức phát huy năng lực, trách nhiệm của ḿnh.

- Định kỳ lănh đạo thị xă tổ chức gặp gỡ trí thức để trao đổi, đối thoại, cung cấp thông tin, lắng nghe ư kiến đóng góp của trí thức về những vấn đề kinh tế - xă hội quan trọng của thị xă.

- Làm tốt công tác cán bộ, công tác phát triển đảng viên mới trong đội ngũ trí thức.

- Hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi về các mặt; đặc biệt là điều kiện làm việc, môi trường hoạt động của trí thức.

 
Nguồn tin : VPTU     
[  In ] [   Gửi Email ] [   Thảo luận ] [   Xem thảo luận ]
Các tin tức khác cùng chủ đề  
Tăng cường sự lănh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên  Tăng cường sự lănh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên ( Gửi ngày : 10/21/2008 7:44:28 AM )
Ngành Kiểm tra của Đảng 60 năm xây dựng và trưởng thành  Ngành Kiểm tra của Đảng 60 năm xây dựng và trưởng thành ( Gửi ngày : 10/17/2008 8:15:35 AM )
Làm tốt công tác dân vận thúc đẩy phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề xă hội  Làm tốt công tác dân vận thúc đẩy phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề xă hội ( Gửi ngày : 10/16/2008 8:02:39 AM )
Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở- c̣n nhiều việc phải làm  Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở- c̣n nhiều việc phải làm ( Gửi ngày : 10/13/2008 7:54:58 AM )
Đôi điều suy nghĩ về suy thoái tư tưởng chính trị hiện nay  Đôi điều suy nghĩ về suy thoái tư tưởng chính trị hiện nay ( Gửi ngày : 9/24/2008 1:47:52 PM )
Từ Cách mạng Tháng 8 đến Tuyên ngôn độc lập  Từ Cách mạng Tháng 8 đến Tuyên ngôn độc lập ( Gửi ngày : 9/3/2008 8:22:22 AM )
Tăng cường sự lănh đạo của Đảng  Tăng cường sự lănh đạo của Đảng ( Gửi ngày : 8/29/2008 7:52:01 AM )
NHỮNG THÀNH TỰU BƯỚC ĐẦU THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐỊNH ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THỊ XĂ LA GI LẦN THỨ VIII  NHỮNG THÀNH TỰU BƯỚC ĐẦU THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐỊNH ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THỊ XĂ LA GI LẦN THỨ VIII ( Gửi ngày : 8/28/2008 8:01:27 AM )
Chủ tịch Tôn Đức Thắng: Chiến sĩ cách mạng dân tộc và chiến sĩ cách mạng thế giới  Chủ tịch Tôn Đức Thắng: Chiến sĩ cách mạng dân tộc và chiến sĩ cách mạng thế giới ( Gửi ngày : 8/20/2008 2:16:13 PM )
Cách mạng Tháng Tám và giá trị của độc lập,tự do  Cách mạng Tháng Tám và giá trị của độc lập,tự do ( Gửi ngày : 8/18/2008 2:16:12 PM )

 [ Xem tất cả tin trong mục này... ]
BÌNH CHỌN
Theo bạn,nội dung thông tin trên Webiste thị xă như thế nào?
    Thông tin được cập nhật thường xuyên
    Thông tin ít được cập nhật
    Thông tin c̣n thiếu
    Thông tin không được cập nhật
    Ư kiến khác
 
TIN NỔI BẬT
Tác phẩm sửa đổi lề lối làm việc của chủ tịch Hồ chí minh và cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn đảng Tác phẩm sửa đổi lề lối làm việc của chủ tịch Hồ chí minh và cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn đảng
Những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng 8 trong sự nghiệp đổi mới đất nước Những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng 8 trong sự nghiệp đổi mới đất nước
“NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC” Ở KHU DÂN CƯ “NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC” Ở KHU DÂN CƯ
Xây dựng nền quốc pḥng toàn dân, Quân đội nhân dân vững mạnh Xây dựng nền quốc pḥng toàn dân, Quân đội nhân dân vững mạnh
Cách mạng Tháng Tám và giá trị của độc lập,tự do Cách mạng Tháng Tám và giá trị của độc lập,tự do
Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở- c̣n nhiều việc phải làm Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở- c̣n nhiều việc phải làm
Đi lên CNXH là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng và nhân dân ta Đi lên CNXH là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng và nhân dân ta
Xây dựng quân đội, củng cố nền quốc pḥng toàn dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN Xây dựng quân đội, củng cố nền quốc pḥng toàn dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với nhiệm vụ xây dựng Đảng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với nhiệm vụ xây dựng Đảng
Làm tốt công tác dân vận thúc đẩy phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề xă hội Làm tốt công tác dân vận thúc đẩy phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề xă hội
Đôi điều suy nghĩ về suy thoái tư tưởng chính trị hiện nay Đôi điều suy nghĩ về suy thoái tư tưởng chính trị hiện nay
Bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Chi - Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Trung ương Đảng. Bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Chi - Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Trung ương Đảng.
Uống nước nhớ nguồn Uống nước nhớ nguồn
20 năm Ngày Biên pḥng toàn dân và bốn nhiệm vụ trọng tâm 20 năm Ngày Biên pḥng toàn dân và bốn nhiệm vụ trọng tâm
Thí điểm đại hội Đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy Thí điểm đại hội Đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy
Công bố thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện, xă trên địa bàn tỉnh B́nh Thuận Công bố thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện, xă trên địa bàn tỉnh B́nh Thuận
Xây dựng giai cấp công nhân và công đoàn vững mạnh Xây dựng giai cấp công nhân và công đoàn vững mạnh
NHỮNG THÀNH TỰU TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NHỮNG THÀNH TỰU TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG
TIẾP TỤC XÂY DỰNG GIAI CẤP CÔNG NHÂN THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC TIẾP TỤC XÂY DỰNG GIAI CẤP CÔNG NHÂN THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC
Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng

XÚC TIẾN ĐẦU TƯ     Trang chủ    Giới thiệu    Liên hệ - Góp ý    Tìm kiếm    Trợ giúp   
   || Uỷ Ban Nhân Dân Thị Xă La Gi - Số 26 Hoàng Diệu, Phường Tân An, Thị Xă La Gi
    || Điện thoại: 062.871850 - Fax: 062.871287 - Email: lagi@lagi.gov.vn.
    || Chiu trách nhiệm chính: Châu Thanh Long - Chánh Văn Pḥng HĐND&UBND Thị Xă La Gi.
    || Cơ quan chủ quản: Văn Pḥng HĐND&UBND Thị Xă La Gi.