Tin nổi bật
XÂY DỰNG ĐẢNG THEO NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 KHOÁ XI: Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên
Để thực hiện tốt Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Ngày 7/6/2012, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Quy định số 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Đây là một nội dung quan trọng trong sinh hoạt Đảng các cấp và sự tu dưỡng, rèn luyện của từng cán bộ, đảng viên
Theo Quy định, nội dung nêu gương có 7 nhóm vấn đề: Về tư tưởng chính trị. Về đạo đức, lối sống, tác phong. Về tự phê bình, phê bình. Về quan hệ với nhân dân. Về trách nhiệm trong công tác. Về ý thức tổ chức kỷ luật. Về đoàn kết nội bộ. Do đó, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt phải có kế hoạch rèn luyện theo cương vị công tác của mình và báo cáo với chi bộ, cấp uỷ để góp ý, giám sát, tạo điều kiện thực hiện. Đây là một trong những căn cứ để đánh giá cán bộ, đảng viên cuối năm.
Các cấp uỷ, tổ chức Đảng cần cụ thể hoá các nội dung nêu gương phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương. Hàng năm, các cấp uỷ, tổ chức Đảng tiến hành đánh giá, sơ kết việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW ngày 10/01/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Hướng dẫn số 05-HD/UBKTTW của Uỷ ban kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên. Trong triển khai thực hiện cần biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu; phê phán, ngăn ngừa, xử lý nghiêm tổ chức và cá nhân không thực hiện nghiêm túc Quy định này.
Quy định này đã thể hiện quyết tâm cao của Trung ương trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao vai trò trách nhiệm và nêu gương của người cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo các cấp. Cán bộ có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, đi đầu trong đấu tranh chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, gắn bó máu thịt với nhân dân một cách có trách nhiệm, tự nguyện, trước hết là trong cơ quan, đơn vị và địa phương nơi cư trú. Có trách nhiệm cao trong công tác; chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm. Đồng thời, mạnh dạn trong đấu tranh tự phê bình và phê bình một cách tự giác, cầu thị để quần chúng làm theo, xây dựng được lực lượng tiêu biểu, người tốt, việc tốt ngày càng nhiều trong Đảng.
Ban Tuyên giáo thị ủy
Doanh nghiệp
Lượt truy cập