Mặt trận và các đoàn thể
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THỊ XÃ LA GI
* Liên lạc:
- Địa chỉ: 10 Nguyễn Huệ, phường Tân An, thị xã La Gi, Bình Thuận
- Điện thoại: (0623) 870202
- Fax: (0623)

- Chủ tịch: Trần Anh

Doanh nghiệp
Lượt truy cập