Tin nổi bật
KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUI CHẾ DÂN CHỦ NĂM 2011 VÀ NHIỆM VỤ NĂM 2012
Đầu năm 2011, Ban Thường vụ Thị ủy đã củng cố Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của thị xã bằng việc bổ sung một số ngành vào thành viên . Ban chỉ đạo đã xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ từng thanh viên, đề ra chương trình, kế hoạch để chỉ đạo việc thực hiện Quy chế dân chủ trên địa bàn thị xã.  Đã ban hành 10 văn bản các loại để chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện và  đạt được nhiều kết quả tốt .
  Đối với các xã, phường : ngay từ đầu năm đã sửa đổi, bổ sung Quy chế thực hiện dân chủ cho phù hợp với tình hình và đúng theo tinh thần của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; 7/9 phường, xã đã hoàn thành việc xây dựng Quy chế thực hiện dân chủ theo Nghị định 71/CP đối với cơ quan hành chính cấp xã; 67/68 thôn, khu phố đã triển khai thực hiện Quy ước thực hiện dân chủ, còn 01 thôn mới thành lập đang chờ UBND thị xã phê duyệt. Việc thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở phường, xã được triển khai thực hiện tốt hơn so với những năm trước.
Những nội dung như: Nghị quyết của HĐND, các chính sách thuế, chủ trương vay vốn phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, quy hoạch sử dụng đất, chế độ chính sách đối với gia đình chính sách, hộ nghèo, thủ tục hành chính, đặc biệt là Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử HĐND được chính quyền thông báo công khai cho dân biết, bằng cách tổ chức sinh hoạt học tập, niêm yết thông báo tại trụ sở, sử dụng hệ thống thông tin lưu động, hệ thống đài truyền thanh hoặc trong các buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND để thông báo cho dân biết, giúp nhân dân nắm vững phần lớn các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước.
Đối với những nội dung dân bàn và dân quyết định: Thông qua ban điều hành khu phố họp dân để lấy ý kiến bằng hình thức biểu quyết. Các phường, xã đã thực hiện tốt việc lấy ý kiến nhân dân đối với những người ứng cử HĐND các cấp, ứng cử Trưởng thôn, khu phố. Đối với những việc như huy động sức dân để xây dưng các công trình phúc lợi xã hội, giao thông nông thôn, xây dựng nhà sinh hoạt thôn, khu phố; bầu Ban Thanh tra nhân dân; bình chọn gia đình văn hóa đều được đưa ra dân bàn và quyết định mức đóng góp. 
Những nội dung thuộc về nhân dân giám sát, kiểm tra được các xã, phường tổ chức thực hiện thông qua các phương thức như: giám sát hoạt động công tác, sinh hoạt của đại biểu HĐND, thành viên UBND, hoặc thông qua hoạt động của các đoàn thể; Ban Giám sát đầu tư cộng đồng tham gia giám sát các công trình do nhà nước và nhân dân cùng làm như đường giao thông nông thôn, Nhà sinh hoạt… Ban Thanh tra nhân dân đã tham gia tổ hòa giải, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tham gia giải quyết các vụ tranh chấp đất đai, phát hiện những tiêu cực trong thực hiện các chủ trương, chính sách xã hội.
Qua triển khai thực hiện, nhân dân đã tích cực tham gia thực hiện chủ trương xóa đói giảm nghèo, tham gia các phong trào vận động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa, quỹ “Vì người nghèo”. Năm 2011, vận động nhân dân và các tổ chức đóng góp trên 576 triệu đồng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, 109 tỷ đồng Quỷ “vì người nghèo”; xây dựng mới và sửa chữa 78 căn nhà cho hộ nghèo và 12 căn nhà cho các gia đình chính sách, người có công. 
 Cuối năm 2011, bình xét có 20266/22384 hộ gia đình đạt tiêu chuẩn GĐVH chiếm tỉ lệ : 90,53%. Có 13 thôn đạt chuẩn Thôn văn hóa, 19 khu phố đạt chuẩn Khu phố văn hóa .
         Trong năm 2011, vận động nhân dân đóng góp cùng với nhà nước xây dựng mới 02 Nhà sinh hoạt thôn, khu phố, đến nay toàn thị xã có 52/68 thôn, khu phố có nhà sinh hoạt; vận động nhân dân đóng góp xây dựng 39 công trình đường giao thông nông thôn trị giá 2.944.644.000 đồng; có 24/68 thôn, khu phố đã xây dựng được quỹ để hoạt động với số tiền 56.830.000 đồng. 
Tổ chức  “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở 28 thôn, khu phố với các nội dung thiết thực và tinh thần tiết kiệm, còn lại 41 thôn, khu phố tổ chức tổng kết cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. 
Việc tổ chức bầu cử chức danh Trưởng thôn, khu phố được tiến hành dân chủ và đạt kết quả. Tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu là 23.989, đạt 98,06%; kết quả có 68/04 nữ ứng cử viên trúng cử, trong đó có 02 người là đảng viên, 28 người có đạo; với số tái cử là 51 người/02 nữ, số ứng cử viên trúng cử lần đầu là 17 ngườ/02 nữ.
Các cơ quan HCSN đã rà soát, xây dựng, bổ sung nội dung vào Quy chế; tổ chức triển khai Nghị định 43/2006/NĐ-CP về quy chế chi tiêu nội bộ, các quy định về định mức biên chế, công tác cán bộ, kê khai tài sản và các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước cho cán bộ công chức; 100% cơ quan mở hội nghị CNVC-LĐ, tổ chức đăng ký thi đua; xếp loại cuối năm 130 /143 cơ quan đạt nếp sống văn minh, đạt tỷ lệ 90,2%. Những nội dung như: công khai tài chính, đánh giá cán bộ công chức, các chủ trương mua sắm trang thiết bị, việc tuyển dụng, nâng lương cán bộ công chức và đóng góp ý kiến vào chương trình kế hoạch công tác, việc bỏ phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo được các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện đúng quy định. Hầu hết các cơ quan xây dựng được quy định về tiêu chuẩn đạo đức của cán bộ, công chức, chương trình hành động thực hiện chống quan liêu, tham nhũng, từ đó nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, giảm sách nhiễu, phiền hà cho công dân, tổ chức.
Một số cơ quan mở hộp thư góp ý; niêm yết thời gian giải quyết thủ tục hành chính phù hợp với luật định, công khai các thủ tục hành chính, lịch tiếp dân. Công tác cải cách thủ tục hành chính nhất là thực hiện theo cơ chế “một cửa” và một cửa liên thông có chuyển biến tích cực, đã giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn 1,67% so năm trước. Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được tập trung chỉ đạo; các hoạt động thanh tra, kiểm tra được đẩy mạnh, đã tiến hành 07 cuộc thanh tra, kiểm tra; qua kiểm tra phát hiện và kiểm điểm, xử lý các cá nhân có liên quan. Duy trì nghiêm túc việc tổ chức tiếp công dân thường xuyên và định kỳ theo quy định; trong năm đã tiếp 352 lượt công dân, tiếp nhận 166 vụ khiếu nại, tố cáo, tranh chấp; đã giải quyết 156 vụ, đạt tỷ lệ 94%, tăng 2,2% so năm trước.
Phòng Tư pháp thị xã phối hợp tổ chức phổ biến pháp luật với 1.275 lượt người dự nghe. Mặt trận, các đoàn thể phối hợp với các xã, phường và các cơ quan tổ chức nhiều lớp tập huấn, tuyên truyền và các hoạt động thi tìm hiểu pháp luật, tư vấn pháp luật, đã giúp nâng dần nhận thức về pháp luật trong nhân dân.
Việc tổng kết đánh giá, phân loại thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2011 được các cơ quan, đơn vị thực hiện khá tốt; đến nay đã có 56/60 cơ quan, đơn vị tổng kết đánh giá, phân loại; có 51 cơ quan, đơn vị tự xếp loại tốt, 05 cơ quan, đơn vị tự xếp loại khá, 04 cơ quan, đơn vị chưa đánh giá xếp loại.
Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2011, sang năm 2012 tòan thị xã tập trung  thực hiện một số nhiệm vụ : 
 Đẩy mạnh việc tuyên truyền, hướng dẫn, vận động mọi tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục cụ thể hóa và triển khai thực hiện tốt Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH ngày 20/4/2007 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, Nghị định 87/CP, Nghị định 71/CP của chính và Kế hoạch số 70-KH/TU của Ban Thường vụ Thị ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 65-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng cho phủ phù hợp với từng loại hình cơ sở nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của đảng viên, cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân. 
Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng và nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp chính quyền, nhất là trách nhiệm của người đúng đầu cơ quan, đơn vị, địa bàn trong chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở cấp mình, đơn vị mình. Giáo dục cán bộ, công chức thực hiện nghiêm chuẩn mực đạo đức cán bộ công chức, chống quan liêu, mệnh lệnh, phòng chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phát huy dân chủ đi đôi với kỷ cương, trật tự, lợi ích đi đôi với nghĩa vụ.
Mặt trận, đoàn thể thực hiện tốt vai trò giám sát; tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng ở cơ sở trong việc thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. 
Các phường, xã chưa hoàn thành việc xây dựng Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính cấp xã theo nghị định 71/CP của Chính phủ phải hoàn thành việc xây dựng trong quý I/2012.
Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; chú trọng kiểm tra đối với những cơ quan, đơn vị có liên quan trực tiếp đến dân, các trường học và các doanh nghiệp.
Tiếp tục củng cố kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở. Định kỳ tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở.
 
                                                                                           THANH BÍCH
                                                                         Ban Dân Vận Thị ủy La Gi 
 
Doanh nghiệp
Lượt truy cập