Tin nổi bật
Kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng:
Tại Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI), Ban Chấp hành Trung ương đã nghe và thảo luận Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Sau đây là một số kết quả chủ yếu qua một năm thực hiện.
* Những mặt đã làm được:
- Về nhận thức: Các cấp uỷ tổ chức đảng từ Trung ương đến cơ sở và đội ngũ cán bộ, đảng viên đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới, thấy rõ tính cấp bách và sự cần thiết phải tiếp tục đổi mới và chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Từ đó xác định rõ hơn trách nhiệm của mình đối với vận mệnh của Đảng, của dân tộc, đề cao ý thức tự giác thực hiện xây dựng Đảng.
- Giải quyết một số vấn đề nổi cộm, bức xúc: Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình, lắng nghe ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên, nhân dân, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp và từng cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn, đầy đủ hơn ưu, khuyết điểm của mình. Ngay trong quá trình thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp từ Trung ương đến cơ sở đã giải quyết nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc trong Đảng và nhân dân, đạt được kết quả bước đầu quan trọng.
- Bước đầu tự sửa chữa, điều chỉnh: Trong quá trình thực hiện, nhất là trong công tác chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình đã tạo được một số chuyển biến tích cực, siết lại kỷ luật, kỷ cương, có tác dụng cảnh báo, răn đe, cảnh tỉnh và góp phần ngăn chặn các hành vi tiêu cực. Từ các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư đến các cán bộ chủ chốt các cấp và đảng viên bình thường bước đầu có tự sửa chữa khuyết điểm, tự điều chỉnh hành vi và các hoạt động của mình trong công tác và trong cuộc sống hằng ngày của gia đình, vợ con và người thân.
- Công tác kỷ luật, kỷ cương được quan tâm, nghiêm túc hơn: Bước đầu làm rõ tình trạng cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Năm 2012, Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật 6 cá nhân, 1 tổ chức đảng; Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, cấp uỷ và UBKT các địa phương, đơn vị đã thi hành kỷ luật nhiều đảng viên (tăng 16% so với năm 201l), trong đó khiển trách 8.700; cảnh cáo 4.705; cách chức 821; khai trừ 1.687 trường hợp; ngoài ra còn đình chỉ sinh hoạt đảng 629; xoá tên, cho rút 2.921 trường hợp.
- Bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị: Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, càng chú trọng chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2012, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội; chủ động hội nhập, nâng cao uy tín, vị thế quốc tế của đất nước.
- Bước đầu tích lũy thêm kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng:Mặc dù thời gian còn ngắn, nhiều việc chưa đạt kết quả như mong muốn, chưa đáp ứng được kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhưng đã có thêm kinh nghiệm trong chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng nói chung, kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong Đảng nói riêng; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.
* Hạn chế, yếu kém:
- Trong quá trình chuẩn bị kiểm điểm, nhiều cấp uỷ, tổ chức đảng và tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị góp ý cho cấp trên (nhất là cho cá nhân), chất lượng còn hạn chế.
- Một số đồng chí chưa nhìn nhận đúng khuyết điểm và trách nhiệmcủa mình trước những hạn chế, khuyết điểm trong lĩnh vực được giao phụ trách, còn nể nang, né tránh, ngại va chạm.
- Trên một số vấn đề, qua kiểm điểm của cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp từ Trung ương đến cơ sở vẫn chưa làm rõ được tính chất, mức độ nghiêm trọngcủa tình hình, xảy ra ở đâu, ai chịu trách nhiệm.
- Một số quy định, quy chế để triển khai thực hiện Nghị quyết vẫn còn chậm được ban hành, một số vụ việc phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân còn chậm được xử lý.
Doanh nghiệp
Lượt truy cập