Giấy mời họp
GIẤY MỜI HỌP HĐND & UBND (Từ ngày 20/4/2015 đến ngày 25/04/2015)
1.Nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các dự án, công trình xây dựng cơ bản, công tác bồi thường giải toả và giải ngân vốn xây dựng cơ bản trên địa bàn thị xã.
1. Thành phần:
- Đồng chí Phùng Thị Thọ – Chủ tịch UBND thị xã: chủ trì;
- Lãnh đạo các phòng ban, đơn vị: Tài chính – Kế hoạch, Ban Quản lý dự án, Kho bạc thị xã, Quản lý đô thị, Giáo dục – Đào tạo, Kinh tế, Văn hóa & Thông tin, Tài nguyên & Môi trường, Ban Quản lý Công trình công cộng, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã.
- Lãnh đạo UBND các xã, phường.
2. Nội dung:  Nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các dự án, công trình xây dựng cơ bản, công tác bồi thường giải toả và giải ngân vốn xây dựng cơ bản trên địa bàn thị xã.
Chuẩn bị nội dung: Giao phòng Tài chính – Kế hoạch, Kho bạc và các cơ quan, đơn vị được giao quản lý, điều hành các dự án, công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn thị xã chuẩn bị nội dung và in ấn tài liệu phục vụ cho buổi làm việc.
3. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 08h00, ngày21/4/2015 (sáng thứ ba);
- Địa điểm: tại phòng Họp số 2 - UBND thị xã.

2.Dự chương trình văn nghệ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng Bình Thuận (19/4/1975-19/4/2015), giải phóng quê hương La Gi (23/4/1975-23/4/2015) và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015) 
I. Thành phần:
     - Các đồng chí: Bí thư, Phó Bí thư Thị ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thị xã, Thường trực Uỷ ban MTTQVN thị xã;
     - Lãnh đạo các Ban xây dựng đảng, các đoàn thể thị xã và các phòng, ban, ngành, đơn vị đóng trên địa bàn thị xã;
     - Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ các phường xã
     - Cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thị xã La Gi.
II. Nội dung: Dự chương trình văn nghệ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng Bình Thuận (19/4/1975-19/4/2015), giải phóng quê hương La Gi (23/4/1975-23/4/2015) và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015)
          Giao Đài Truyền thanh-Truyền hình thông báo để cán bộ và nhân dân thị xã La Gi  tham dự.
III.Thời gian và địa điểm:
          1. Thời gian:  Vào 19 giờ 15 phút, ngày 23   tháng 4  năm 2015.  
          2. Địa điểm:  Tượng đài Bác Hồ với các cháu thiếu nhi – Công viên đường Nguyễn Huệ thị xã.

3.Làm việc với Thanh tra tỉnh liên quan đến khiếu nại của ông Trịnh Văn Vinh.
1. Thành phần:
- Đ/c Phạm Trọng Nhân – Phó Chủ tịch UBND thị xã;
- Chánh Thanh tra thị xã;
- Đại diện lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã;
- Chủ tịch và công chức địa chính UBND phường Bình Tân. 
2. Nội dung, thời gian và địa điểm:
 Nội dung: Làm việc với Thanh tra tỉnh liên quan đến khiếu nại của ông Trịnh Văn Vinh.
- Thời gian: vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 21/4/2015, các thành phần nêu trên tham gia kiểm tra thực địa lô đất C19 (thuộc khu dân cư Đồng Chà là) ông Vinh đang khiếu nại; sau đó về UBND thị xã làm việc cùng với Tổ kiểm tra, rà soát của Thanh tra tỉnh.
- Địa điểm: Phòng họp 1 – UBND thị xã. 
3. Chuẩn bị tài liệu và nội dung làm việc:
Giao Thanh tra thị xã chủ trì, phối hợp với UBND phường Bình Tân chuẩn bị hồ sơ và các nội dung theo đề nghị của Thanh tra tỉnh nêu trong Công văn số 491/TTBT-P3.

4.Hội nghị triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2015.
1. Thành phần:
       - Ông Tôn Thất Muộn  - Phó Chủ tịch UBND thị xã :   Chủ trì
       - Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo Liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm thị xã La Gi:
        1) Ông Nguyễn Xuân Hạnh    - Trưởng Phòng Y tế                            : Phó ban trực
        2) Bà Tống Thị Bích Chuẩn                                                    - PGĐ. Trung tâm Y tế     : Phó ban
       3) Ông Đỗ Văn Anh                - GĐ. Bệnh viện                      : Thành viên
       4) Ông Vũ Xuân Tiếu              - Phó Trưởng Công An thị xã   : Thành viên
       5) Ông Lữ Duy Minh               - Trưởng Phòng GD&ĐT           : Thành viên
       6) Ông Trịnh Văn Thái            - Trưởng Phòng VH&TT         : Thành viên
       7) Ông Nguyễn Hữu Lâm        - Phó Trưởng phòng TC-KH  : Thành viên
       8) Ông Nguyễn Ngọc Hải                                                        - Trưởng đài TT-TH                  : Thành viên
       9) Bà Đỗ Thị Thanh Hải         - Đội phó Đội QLTT số 02      : Thành viên
       10) Ông Trần Hoàng Hải         - Phó Trưởng Phòng Kinh tế     : Thành viên
       11) Ông Thiên Quốc Phúc      - Trưởng Phòng TN&MT        : Thành viên
       12) Ông Lê Huy Viên              - Trưởng Trạm Thú y              : Thành viên
       13) Ông Trần Hảo                   - GĐ. Trung tâm VHTT-TT    : Thành viên
       14) Ông Nguyễn Xuân Bổn     - CT. Hội Chữ thập đỏ thị xã    : Thành viên
       15) Ông Huỳnh Hồng Thế        - CT.UBMTTQVN thị xã       : Thành viên
       16) Bà Nguyễn Thị Thanh Hồng - PCT. Hội Liên hiệp Phụ nữ           : Thành viên
       17) Ông Phạm Văn Mười        - CT. Hội Nông dân thị xã         : Thành viên
       18) Ông Đỗ Vũ Ngọc Nam      - Q. Bí thư Thị đoàn La Gi      : Thành viên
       19) Phó Chủ tịch phụ trách VH-XH UBND 09 xã, phường                : Thành viên
       - Mời Ông Ngô Đình Khoa                                                      - Phó Trưởng Phòng Kinh tế  
       - Nhờ Phó Chủ tịch phụ trách VH-XH UBND 09 xã, phường mời giúp Trưởng Trạm Y tế 09 xã, phường.                              
        2. Nội dung: Hội nghị triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2015.
        Giao Phòng Y tế  thị xã chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp.
        3. Thời gian: Vào lúc 07 giờ 30 ngày 25/4/2015 ( Sáng thứ 7).
        4. Địa điểm: Tại phòng họp số 02 - UBND thị xã La Gi.

5.Họp trực tuyến tổng kết đợt cao điểm phòng chống bệnh đốm nâu trên cây Thanh Long
Doanh nghiệp
Lượt truy cập