Giấy mời họp
GIẤY MỜI HỌP HĐND & UBND (Từ ngày 22/12/2014 đến ngày 27/12/2014)
1.UBND thị xã La Gi mời họp với thành phần, nội dung, thời gian và địa điểm như sau:
I. Thành phần tham dự:
1. Dự họp cả 02 nội dung:
- Bà Phùng Thị Thọ - Chủ tịch UBND thị xã,    Chủ trì;
- Ông Phạm Trọng Nhân – Phó Chủ tịch UBND thị xã;
- Ông Tôn Thất Muộn – Phó Chủ tịch UBND thị xã;
- Ông Nguyễn Long – Trưởng Công an thị xã;
- Ông Võ Phước Ân – Chỉ huy trưởng Quân sự thị xã;
- Ông Trần Thanh Quế - Chánh VP HĐND & UBND thị xã;
- Ông Kha Ngân Quân – Chánh Thanh tra thị xã;
- Mời lãnh đạo UBMTTQ VN thị xã;
- Chủ tịch Hội nông dân thị xã;
- Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Lãnh đạo phòng Quản lý đô thị;
- Lãnh đạo phòng Kinh tế;
- Lãnh đạo phòng Tư pháp;
- Lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch;
2. Dự họp từng nội dung:
- Đối với nội dung 1:Mời thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị: Đội Thanh tra xây dựng, Ban quản lý Cảng La Gi, UBND phường Phước Lộc (mời giúp Công chức Địa chính – Xây dựng), Công an phường Phước Lộc.
- Đối với nội dung 2:Mời thủ trưởng các phòng, ban: UBND phường Tân Thiện, Văn phòng ĐKQSDĐ thị xã.
II. Nội dung:
- Nội dung 1: Nghe báo cáo, cho ý kiến giải quyết khiếu nại của bà Ngô Thị Hồng Phước, trú tại phường Phước Lộc.
(Giao Thanh tra thị xã chuẩn bị nội dung, tài liệu và báo cáo tại cuộc họp)
- Nội dung 2: Nghe báo cáo và cho ý kiến giải quyết vụ việc liên quan khiếu nại của bà Hoàng Thị Mỳ, ông Phạm Xuân Hoàng.
(Giao phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung, tài liệu và báo cáo tại cuộc họp).
III. Thời gian và địa điểm:
+ Thời gian: - Nội dung 1: Bắt đầu lúc 14 giờ 00 ngày 25/12/2014 (chiều thứ 5).
         - Nội dung 2: Bắt đầu lúc 15 giờ 30 ngày 25/12/2014 (chiều thứ 5).
+ Địa điểm: Tại phòng họp số 1 – UBND thị xã.
Doanh nghiệp
Lượt truy cập