Giấy mời họp
GIẤY MỜI HỌP HĐND & UBND (Từ ngày 09/02/2015 đến ngày 27/02/2015)
1.Làm việc với Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận.
1. Thành phần:
- Đồng chí Phùng Thị Thọ – Phó Chủ tịch UBND thị xã;
- Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch;
- Giám đốc Ban Quản lý dự án;
- Trưởng ban quản lý Công trình công cộng thị xã.
2. Nội dung: Làm việc với Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận.
3. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian: bắt đầu lúc 14h00, ngày26/02/2015 (chiều thứ năm);
- Địa điểm: tại phòng Họp số 1 - UBND thị xã.

3. Nghe báo cáo kết quả công tác phát lệnh gọi công dân nhập ngũ năm 2015; công tác chuẩn bị tổ chức “Hội trại tòng quân” và “Lễ giao nhận quân” năm 2015:
1.Thành phần:
* Bà Phùng Thị Thọ - Chủ tịch UBND thị xã- Kiêm Chủ tịch Hội đồng NVQS thị xã - Dự và chỉ đạo.
- Các thành viên Ban Tổ chức “Hội trại tòng quân”, Lễ giao nhận và đưa quân gồm các ông, bà có tên tại Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 21/01/2015 của Chủ tịch UBND thị xã về việc thành lập Ban Tổ chức “Hội trại tòng quân”, Lễ giao nhận và đưa quân năm 2015.
- Các thành viên các Tiểu ban bảo đảm“Hội trại tòng quân”, Lễ giao nhận và đưa quân gồm các ông, bà có tên tại Quyết định số 12/QĐ-BTC ngày    21/01/2015 của Trưởng Ban Tổ chức “Hội trại tòng quân” thị xã về việc thành lập các tiểu ban “Hội trại tòng quân”, Lễ giao nhận và đưa quân năm 2015.
- Chủ tịch UBND 09 xã, phường.
2. Nội dung:
- Nghe báo cáo kết quả công tác phát lệnh gọi công dân nhập ngũ năm 2015; công tác chuẩn bị tổ chức “Hội trại tòng quân” và “Lễ giao nhận quân” năm 2015của thị xã La Gi đã đượcChủ tịch UBND thị xãkết luận, quán triệt, triển khai tại cuộc họp ngày 12/02/2015.
- Tiếp tục triển khai những công việc tiếp theo của kế hoạch tổ chức “Hội trại tòng quân” và “Lễ giao nhận quân” năm 2015của thị xã La Gi.
Giao cho Ban CHQS thị xã chuẩn bị nội dung và báo cáo kết qủa công tác phát lệnh gọi công dân nhập ngũ và công tác chuẩn bị tổ chức Hội trại tòng quân của thị xã; UBND các xã, phường báo cáo tình hình phát lệnh và công tác nắm bắt tư tưởng của thanh niên chuẩn bị nhập ngũ của địa phương mình.
3. Thời gian: Vào lúc08giờngày27/02/2015(sáng thứ sáu)
4.Địa điểm: Tại phòng họp số 2 -UBND thị xã La Gi.
Doanh nghiệp
Lượt truy cập