Giấy mời họp
GIẤY MỜI HỌP HĐND & UBND (Từ ngày 21/4/2014 đến ngày 25/4/2014)
1.Làm việc với Thanh tra tỉnh liên quan đến giải quyết khiếu nại của ông Đinh Hữu theo nội dung Công văn số 1154/UBND-TCD ngày 07/4/2014 của UBND tỉnh.
1. Thành phần:
- Lãnh đạo UBND thị xã
- Chánh Thanh tra thị xã;
- Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã;
- Lãnh đạo Văn hóa – Thông tin;
2. Nội dung, thời gian và địa điểm làm việc:
- Nội dung: Làm việc với Thanh tra tỉnh liên quan đến giải quyết khiếu nại của ông Đinh Hữu theo nội dung Công văn số 1154/UBND-TCD ngày 07/4/2014 của UBND tỉnh.
- Thời gian: Bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút, ngày 22/4/2014 (sáng thứ ba).
- Địa điểm làm việc: Phòng họp số 1 – UBND thị xã.
 
Giao phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra thị xã và Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ việc khiếu nại của ông Đinh Hữu.

2.
Phối hợp với Chi cục Thủy lợi tỉnh tiến hành rà soát, thẩm định các tuyến kênh nội đồng trên địa bàn các xã dự kiến đưa vào quy hoạch kiên cố hóa kênh nội đồng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020.
1. Thành phần:
- Lãnh đạo Phòng Kinh tế: Chủ trì;
- Phó Giám đốc Cty TNHH MTV KTCTTL Bình Thuận CN La Gi-HT;
- Đại diện phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Đại điện phòng Quản lý đô thị;
- Đại điện phòng Tài chính – Kế hoạch;
- Đại diện Hội Nông dân thị xã;
- Chủ tịch (hoặc PCT) UBND các xã: Tân Hải, Tân Tiến, Tân Phước, Tân Bình.
2. Nội dung:
Phối hợp với Chi cục Thủy lợi tỉnh tiến hành rà soát, thẩm định các tuyến kênh nội đồng trên địa bàn các xã dự kiến đưa vào quy hoạch kiên cố hóa kênh nội đồng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020.
3. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian: 01 ngày, bắt đầu lúc 08 giờ 30 ngày 21/4/2014 (Thứ Hai).
- Địa điểm: Tại Phòng Kinh tế thị xã La Gi.
Giao Lãnh đạo Phòng Kinh tế chủ trì làm việc với Chi cục Thủy lợi, báo cáo kết quả họp cho Chủ tịch UBND thị xã theo dõi, chỉ đạo.

3.Nghe báo cáo và cho ý kiến giải quyết liên quan đến khiếu nại, đề nghị giải quyết lối đi của các dân thôn Tam Tân, xã Tân Tiến.
1. Thành phần:
- Ông Phạm Trọng Nhân – Phó Chủ tịch UBND thị xã, Chủ trì.
- Chánh Thanh tra thị xã;
- Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Lãnh đạo phòng Tư pháp;
- Lãnh đạo phòng Quản lý đô thị;
- Bí thư và Chủ tịch UBND xã Tân Hải (Nhờ UBND xã Tân Hải gửi giấy mời cho Đ/c Bí Thư xã Tân Hải);
- Lãnh đạo UBND xã Tân Tiến;
2. Nội dung, thời gian và địa điểm làm việc:
- Nội dung: Nghe báo cáo và cho ý kiến giải quyết liên quan đến khiếu nại, đề nghị giải quyết lối đi của các dân thôn Tam Tân, xã Tân Tiến.
- Thời gian: Bắt đầu lúc 14 giờ 00 phút, ngày 22/4/2014 (chiều thứ ba).
- Địa điểm làm việc: Phòng họp số 3 – UBND thị xã.

4.Thông qua phương án thiết kế công trình: Trường tiểu học Tân Tiến 1; 
1. Thành phần:
1.1 Mời dự họp cả 3 nội dung:
- Đồng chí Phùng Thị Thọ - Chủ tịch UBND thị xã: chủ trì;
- Đồng chí Tôn Thất Muộn - PCT.UBND thị xã;
- Văn phòng HĐND & UBND thị xã;
- Lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch;
- Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Lãnh đạo phòng Giáo dục & Đào tạo;
- Lãnh đạo phòng Quản lý đô thị;
- Lãnh đạo Ban Quản lý dự án;
1.2 Mời cùng dự họp:
- Lãnh đạo UBND xã Tân Tiến (Nội dung 1);
- Lãnh đạo UBND phường Tân Thiện (Nội dung 2);
- Lãnh đạo Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng DC (Nội dung 1);
- Lãnh đạo Công ty TNHH Kiến trúc - Xây dựng Tiến Phát (Nội dung 2);
- Lãnh đạo Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng STC (Nội dung 3).
(Đề nghị đơn vị tư vấn thiết kế chuẩn bị nội dung cho cuộc họp)
2. Nội dung:
+ Nội dung 1: Thông qua phương án thiết kế công trình: Trường tiểu học Tân Tiến 1;
+ Nội dung 2: Thông qua phương án thiết kế công trình: Trường Mẫu giáo Tân Thiện;
+ Nội dung 3: Thông qua phương án thiết kế công trình: Nhà làm việc phòng Giáo dục & Đào tạo;
3. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 14 giờ 00 ngày 22/4/2014 (chiều thứ ba)
+ Nội dung 1: Bắt đầu lúc 14 giờ 00;
+ Nội dung 2: Bắt đầu lúc 15 giờ 00;
+ Nội dung 3: Bắt đầu lúc 16 giờ 00;
- Địa điểm: Tại phòng họp số 1, UBND thị xã.

5.nghe Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo đối với các trường hợp khởi kiện quyết định hành chính đã được tòa án xét xử sơ thẩm.
1. Thành phần:
- Bà Phùng Thị Thọ –  Chủ tịch UBND thị xã – chủ trì.
- Ông Tôn Thất Muộn – Phó Chủ tịch UBND thị xã.
- Ông Phạm Trọng Nhân – Phó Chủ tịch UBND thị xã.
- Chánh Thanh tra thị xã.
- Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường.
- Lãnh đạo phòng Kinh tế.
- Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm thị xã.
- Lãnh đạo Chi cục Thuế thị xã.
- Lãnh đạo UBND xã Tân Phước.
 
2. Nội dung, thời gian và địa điểm làm việc:
- Nội dung: nghe Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo đối với các trường hợp khởi kiện quyết định hành chính đã được tòa án xét xử sơ thẩm.
- Thời gian: 01 buổi,bắt đầu lúc 14 giờ 00 phút, ngày 21/4/2014 (chiều thứ hai).
- Địa điểm làm việc: Phòng họp số 1 – UBND thị xã.

6.Làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư khảo sát thực trạng của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Trung tâm Dạy nghề và Trung tâm Giáo dục Thường xuyên và Hướng nghiệp làm cơ sở xác định công trình thực sự bức xúc, cần được đầu tư ngày của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị.
1. Thành phần tham dự:
- Đồng chí Phùng Thị Thọ – Chủ tịch UBND thị xã;
- Lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch;
- Lãnh đạo phòng Lao động – TB&XH;
- Lãnh đạo phòng Quản lý đô thị;
- Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND thị xã;
- Lãnh đạo Ban Quản lý dự án;
- Lãnh đạo Trung tâm Dạy nghề;
- Lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị;
- Lãnh đạo Trung tâm Giáo dục Thường xuyên và Hướng nghiệp.
2. Nội dung họp: Làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư khảo sát thực trạng của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Trung tâm Dạy nghề và Trung tâm Giáo dục Thường xuyên và Hướng nghiệp làm cơ sở xác định công trình thực sự bức xúc, cần được đầu tư ngày của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị.
(Giao Văn phòng HĐND&UBND thị xã tổng hợp, chuẩn bị báo cáo phục vụ tại cuộc họp).
3. Thời gian họp: vào lúc 10 giờ 00’, ngày 23/4/2014 (Sáng thứ 4).
4. Địa điểm: Tại phòng họp số 3 - UBND thị xã.

7.Nghe báo cáo tiến độ giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, nổi cộm tại thị xã.
1. Thành phần:
- Bà Phùng Thị Thọ – Chủ tịch UBND thị xã, Chủ trì.
- Chánh Thanh tra thị xã;
- Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã;
- Chủ tịch UBND xã Tân Phước;
- Chủ tịch UBND phường Tân Thiện;
- Chủ tịch UBND phường Phước Hội;
- Chủ tịch UBND xã Tân Bình;
- Chủ tịch UBND xã Tân Tiến;
2. Nội dung, thời gian và địa điểm làm việc:
- Nội dung: Nghe báo cáo tiến độ giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, nổi cộm tại thị xã.
- Thời gian: Bắt đầu lúc 14 giờ 00 phút, ngày 24/4/2014 (chiều thứ năm).
- Địa điểm làm việc: Phòng họp số 1 – UBND thị xã.
 
8.Họp Ban chỉ đạo chương trình xây dựng Nông thôn mới thị xã.
1. Thành phần:
1.1. Ban chỉ đạo chương trình xây dựng NTM thị xã:
- Bà Phùng Thị Thọ - Chủ tịch UBND thị xã;
- Ông Phạm Trọng Nhân - Phó Chủ tịch UBND thị xã;
- Ông Huỳnh Hồng Thế - Trưởng phòng Kinh tế;
- Ông Nguyễn Long - Trưởng Công an thị xã;
- Ông Nguyễn Thiệu - Trưởng phòng TC-KH;
- Ông Đoàn Thanh Tuấn - Trưởng phòng QLĐT;
- Ông Thiên Quốc Phúc - Trưởng phòng TN&MT;
- Bà Phan Thị Bích - Trưởng phòng Nội vụ;
- Ông Lữ Duy Minh - Trưởng phòng GD&ĐT;
- Ông Lê Viết Nghĩa - Trưởng phòng LĐ-TB&XH;
- Ông Trịnh Văn Thái - Trưởng phòng VH&TT;
- Ông Nguyễn Xuân Hạnh - Trưởng phòng Y tế;
- Ông Nguyễn Ngọc Hải - Trưởng Đài TT-TH thị xã;
- Ông Lê Xuân Quốc - Giám đốc Ban QLDA;
- Ông Võ Đức Hơn - Trưởng ban Dân vận;
- Ông Phan Ngọc Phương - Chủ tịch UBMTTQVN thị xã;
- Ông Phạm Văn Mười - Chủ tịch Hội nông dân thị xã;
- Bà Vương Thị Yến - Chủ tịch Hội LHPN thị xã;
- Ông Đỗ Vũ Ngọc Nam - Phó Bí thư Thị đoàn;
- Ông Nguyễn Quang Dáng - Chủ tịch Hội cựu chiến binh thị xã;
- Ông Trần Việt Hoan - Chủ tịch UBND xã Tân Tiến;
- Ông Huỳnh Minh Việt - Chủ tịch UBND xã Tân Hải;
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Bé - Chủ tịch UBND xã Tân Bình;
- Ông Trương Tấn Tâm - Chủ tịch UBND xã Tân Phước.
1.2. Tổ chuyên viên giúp việc (nhờ lãnh đạo cơ quan mời giúp):
- Ông Ngô Đình Khoa - Phó trưởng phòng Kinh tế;
- Ông Phan Phụng Minh - Chuyên viên phòng QLĐT;
- Ông Đỗ Văn Hưởng - Chuyên viên phòng VH&TT;
- Bà Phạm Thanh Nhã - Chuyên viên phòng TN&MT;
- Ông Trần Đình Phú - Chuyên viên phòng TC-KH;
- Ông Nguyễn Ngọc Vũ - Chuyên viên phòng LĐ-TB&XH;
- Ông Thái Công Pháp - Chuyên viên phòng GD&ĐT;
- Ông Nguyễn Phi Hùng - Chuyên viên phòng Y tế;
- Ông Huỳnh Thanh Quốc Việt - Chuyên viên phòng Nội vụ;
- Ông Phạm Văn Thiết - Công an thị xã;
- Ông Diệp Tuấn Tài - Chuyên viên Ban Quản lý dự án;
- Ông Đinh Văn Quốc Thuận - Chuyên viên phòng Kinh tế.
2. Nội dung: Họp Ban chỉ đạo chương trình xây dựng Nông thôn mới thị xã.
Đề nghị UBND 4 xã, các Tổ công tác được phân công phụ trách xây dựng nông thôn mới 4 xã theo Công văn số 362/UBND KT ngày 27/02/2014 của UBND thị xã chuẩn bị nội dung để báo cáo tại cuộc họp.
3. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian: lúc 08 giờ, ngày 24/4/2014 (sáng thứ Năm).
- Địa điểm: tại phòng họp số 1  - UBND thị xã./.

9.Họp sơ kết 01 năm thực hiện “Năm trật tự đô thị 2013”.
1. Thành phần:
- Đồng chí Phạm Trọng Nhân – PCT UBND thị xã: Chủ trì;
- Lãnh đạo phòng Quản lý đô thị;
- Lãnh đạo đài Truyền thanh – Truyền hình;
- Lãnh đạo phòng Giáo dục và đào tạo;
- Lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch;
- Lãnh đạo Công an thị xã;
- Lãnh đạo phòng lao động thương binh và xã hội;
- Lãnh đạo phòng Văn hóa – Thông tin;
- Lãnh đạo Ban quản lý công trình công cộng;
- Lãnh đạo Ủy ban mặt trận tổ quốc;
- Thị Đoàn La Gi;
- Lãnh đạo Hội liên hiệp phụ nữ;
- Lãnh đạo Liên đoàn lao động;
- Lãnh đạo đội Thanh tra xây dựng;
- Lãnh đạo UBND các xã, phường.
2. Nội dung: Họp sơ kết 01 năm thực hiện “Năm trật tự đô thị 2013”.
3. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 14 giờ 00 ngày 24/4/2014 (Chiều thứ năm).
- Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thị xã La Gi.
Giao phòng Quản lý đô thị chuẩn bị nội dung, in ấn tài liệu phục vụ cuộc họp.

10.
Làm việc liên quan đến vận động, đề nghị các hộ tháo dỡ và di dời tài sản ra khỏi khu đất của Trạm Thủy lợi (cũ), giao trả đất cho Nhà nước quản lý.
1. Thành phần:
- Ông Phạm Trọng Nhân – P.Chủ tịch UBND thị xã, Chủ trì.
- Lãnh đạo phòng Quản lý đô thị;
- Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Lãnh đạo UBND phường Tân An;
- Giám đốc BQL dự án thị xã;
- Ông Huỳnh Hữu Tiến, công dân thường trú tại khu phố 2, phường Tân An, thị xã La Gi (Nhờ UBND phường Tân An gửi giấy mời đến hộ ông Huỳnh Hữu Tiến).
2. Nội dung, thời gian và địa điểm làm việc:
- Nội dung: Làm việc liên quan đến vận động, đề nghị các hộ tháo dỡ và di dời tài sản ra khỏi khu đất của Trạm Thủy lợi (cũ), giao trả đất cho Nhà nước quản lý.
- Thời gian: Bắt đầu lúc  08 giờ 00 phút, ngày 25/4/2014 (sáng thứ sáu).
- Địa điểm làm việc: Phòng họp số 1 – UBND thị xã.
 
Giao phòng Quản lý đô thị chuẩn bị nội dung làm việc.

11.
Làm việc liên quan đến vận động, đề nghị các hộ tháo dỡ và di dời tài sản ra khỏi khu đất của Trạm Thủy lợi (cũ), giao trả đất cho Nhà nước quản lý.
1. Thành phần:
- Ông Phạm Trọng Nhân – P.Chủ tịch UBND thị xã, Chủ trì.
- Lãnh đạo phòng Quản lý đô thị;
- Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Lãnh đạo UBND phường Tân An;
- Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Bình Thuận.
- Lãnh đạo Trạm khai thác Công trình Thủy lợi Chi nhánh La Gi – Hàm Tân.
* Mời các hộ dân cư trú tại phường Tân An, thị xã La Gi gồm:
- Ông Trương Quang Minh.
- Ông Mai Xuân Thiện.
- Bà Trần Thị Thái.
- Ông Nguyễn Chơn Phùng.
- Ông Nguyễn Nhật Minh.
(Nhờ UBND phường Tân An gửi giấy mời đến các hộ gồm: ông Trương Quang Minh, Mai Xuân Thiện, Trần Thị Thái, Nguyễn Chơn Phùng, Nguyễn Nhật Minh).
2. Nội dung, thời gian và địa điểm làm việc:
- Nội dung:Làm việc liên quan đến vận động, đề nghị các hộ tháo dỡ và di dời tài sản ra khỏi khu đất của Trạm Thủy lợi (cũ), giao trả đất cho Nhà nước quản lý.
- Thời gian: Bắt đầu lúc 14 giờ 00 phút, ngày 25/4/2014 (chiều thứ sáu).
- Địa điểm làm việc: Phòng họp số 1 – UBND thị xã.
Doanh nghiệp
Lượt truy cập