Giấy mời họp
GIẤY MỜI HỌP HĐND & UBND (Từ ngày 28/7/2014 đến ngày 1/8/2014)
1.Họp Hội đồng NVQS thị xã mở rộng nghe báo cáo kết quả khám sức khỏe, kết quả gặp gỡ gia đình, thanh niên trúng tuyển NVQS và dự kiến giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2014 cho các xã, phường.
1.Thành phần:
* Ởthị xã:
          - Bà Phùng Thị Thọ - Chủ tịch UBND thị xã kiêm Chủ tịch HĐ.NVQS.
            -Thành viênHội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã gồm các ông, bà có tên sau:
          +Ông Võ Phước Ân                  - Chỉ huy trưởng BCHQS thị xã.         
+ Ông Nguyễn Long                  - Trưởng Công an thị xã.                       
          + Ông Nguyễn Thiệu                  - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch.
          +Ông Trịnh Văn Thái                - Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin.   
          + Ông Lê Viết Nghĩa                 - Trưởng phòng LĐTB&XH.     
          +Ông Nguyễn Đức Vàng          - Trưởng phòng Tư pháp.          
          +Ông Lữ Duy Minh                  - Trưởng phòng Giáo dục- Đào tạo.    
          +Ông Nguyễn Xuân Hạnh         - Trưởng phòng Y tế.       
          +Ông Huỳnh Hồng Thế            - Chủ tịch UBMTTQVN thị xã.          
          +Ông Phạm Văn Mười              - Chủ tịch Hội Nông dân thị xã.                      
          +Bà Vương Thị Yến                 - Chủ tịch Hội LHPN thị xã.                      
          +Ông Trần Anh                        - Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã.   
          +Ông Đỗ Vũ Ngọc Nam           - Quyền Bí thư Thị đoàn.           
          +ÔngNguyễn QuangDáng    -Chủtịch Hội CCB thị xã.
          + Mời Ông Nguyễn Thế Cẩn     - Chính trị viên Ban CHQS thị xã.         
* Ở xã, phường:
- Chủ tịch UBND (Chủ tịch HĐ NVQS) các xã, phường.
- Chỉ huy trưởng Quân sự (nhờ đ/c Chủ tịch mời giúp).
            2. Nội dung: Họp Hội đồng NVQS thị xã mở rộng nghe báo cáo kết quả khám sức khỏe, kết quả gặp gỡ gia đình, thanh niên trúng tuyển NVQS và dự kiến giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2014 cho các xã, phường.
          3.Thời gian và địa điểm:
          - Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ  14 giờ 00 ngày 29/7/2014.
          - Địa điểm: Phòng họp số 1 (Phòng khách) -UBND thị xã.

2.giao ban trực tuyến với UBND tỉnh nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tình hình triển khai Dự án tổng thể; bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ trong thời gian đến.
1. Thành phần:
- Đồng chí Phạm Trọng Nhân - PCT UBND thị xã;
- Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường;
- Giám đốc Văn phòng Đăng ký QSDĐ thị xã;
- Chủ tịch UBND các xã, phường đang thực hiện Dự án tổng thể: Phước Lộc, Phước Hội, Tân Bình, Tân Phước.
2. Nội dung: giao ban trực tuyến với UBND tỉnh nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tình hình triển khai Dự án tổng thể; bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ trong thời gian đến.
Giao phòng Tài nguyên & Môi trường chuẩn bị nội dung để UBND thị xã báo cáo tại cuộc họp.
3. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian: 14 giờ ngày 28/7/2014 (Chiều thứ Hai).
 - Địa điểm: tại Phòng họp số 1 - UBND thị xã.

3.làm việc với lãnh đạo UBND xã Tân Tiến để nghe báo cáo kết quả triển khai các nội dung chỉ đạo của UBND thị xã tại các Thông báo: số 38/TB-UBND ngày 19/02/2014, số 76/TB-UBND ngày 11/4/2014, số 134/TB-UBND ngày 16/6/2014 (đã được UBND thị xã yêu cầu báo cáo tại Cv số 1572/UBND-TH ngày 11/7/2014).
I. Thành phần:
          - Đồng chí Tôn Thất Muộn - PCT UBND thị xã: chủ trì;
          - Lãnh đạo phòng Văn hóa & Thông tin;
          - Lãnh đạo phòng Tài nguyên & Môi trường;
          - Lãnh đạo phòng Tài chính-Kế hoạch;
          - Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất;
          - Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND thị xã;
          - Đại diện Thường trực Đảng ủy xã Tân Tiến (nhờ UBND xã mời giúp);
          - Chủ tịch UBND xã Tân Tiến.
          II. Nội dung: làm việc với lãnh đạo UBND xã Tân Tiến để nghe báo cáo kết quả triển khai các nội dung chỉ đạo của UBND thị xã tại các Thông báo: số 38/TB-UBND ngày 19/02/2014, số 76/TB-UBND ngày 11/4/2014, số 134/TB-UBND ngày 16/6/2014 (đã được UBND thị xã yêu cầu báo cáo tại Cv số 1572/UBND-TH ngày 11/7/2014).
          Giao UBND xã Tân Tiến chuẩn bị nội dung, in ấn tài liệu và báo cáo tại cuộc họp.
          III. Thời gian và địa điểm:
          - Thời gian:  lúc 14g ngày 28/7/2014 (chiều thứ Hai).
          - Địa điểm: Tại phòng họp số 3 - UBND thị xã.


4.Nghe báo cáo tiến độ thực hiện đầu tư dự án đường số 4 (đường N2) và dự án khu Thương mại - Dịch vụ - Dân cư hai bên đường N2.
1. Thành phần:
- Thường trực Thị uỷ;
- Đồng chí Phùng Thị Thọ - Chủ tịch UBND thị xã: chủ trì;
- Đồng chí Phạm Trọng Nhân - Phó Chủ tịch UBND thị xã;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện dự án đường số 4 (đường N2) và khu Thương mại - Dịch vụ - Dân cư hai bên đường N2 theo Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 26/4/2014 của UBND thị xã.
2. Nội dung: Nghe báo cáo tiến độ thực hiện đầu tư dự án đường số 4 (đường N2) và dự án khu Thương mại - Dịch vụ - Dân cư hai bên đường N2.
Chuẩn bị nội dung: giao phòng Quản lý đô thị - Thường trực Ban Chỉ đạo chuẩn bị thật kỹ nội dung và in ấn tài liệu phục vụ cho buổi làm việc.
3. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian: bắt đầu từ 14 giờ 00, ngày 01/8/2014 (chiều thứ sáu).
- Địa điểm: tại Phòng Họp số 1 – UBND thị xã.

5.Nghe báo cáo về công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã La Gi 07 tháng đầu năm 2014
1. Thành phần:
- Đồng chí Phạm Trọng Nhân – Phó Chủ tịch UBND thị xã:       Chủ trì;
- Lãnh đạo phòng Quản lý đô thị;
- Lãnh đạo phòng Tài nguyên & Môi trường;
- Lãnh đạo Ban Quản lý Công trình Công cộng;
- Lãnh đạo Đội Thanh tra xây dựng;
- Lãnh đạo và Công chức ĐC – XD UBND các xã, phường;
- Lãnh đạo Công an thị xã;
- Lãnh đạo Điện lực Hàm Tân;
- Lãnh đạo Chi nhánh cấp nước La Gi.
2. Nội dung:
- Nghe báo cáo về công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã La Gi 07 tháng đầu năm 2014.
- Triển khai Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 03/7/2014 của UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý và xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
3. Thời gian: Lúc 08 giờ 00 phút ngày 29/7/2014(sáng thứ ba).
4.Địa điểm: Tại phòng họp số 1 – UBND thị xã.
- Đề nghị phòng Quản lý đô thị chuẩn bị nội dung, in ấn tài liệu phục vụ cuộc họp.
- Đề nghị UBND các xã, phường chuẩn bị Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 03/7/2014 của UBND tỉnh Bình Thuận để phục vụ cuộc họp.

6. Họp thông qua dự kiến Bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn thị xã La Gi.
I. Thành phần:
1. Ông Phạm Trọng Nhân: Phó Chủ tịch UBND thị xã (Chủ trì).
2. Đại diện Lãnh đạo và Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường.
3. Đại diện Lãnh đạo và Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch.
4. Đại diện Lãnh đạo và Chuyên viên Phòng Quản lý Đô thị.     
5. Đại diện Lãnh đạo và Chuyên viên Phòng Kinh Tế.      
6. Đại diện Lãnh đạo và Chuyên viên Chi cục thuế.
7. Đại diện Lãnh đạo UBND các xã, phường.
II. Nội dung:
 Họp thông qua dự kiến Bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn thị xã La Gi.
(Giaophòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung và in ấn tài liệu phục vụ cuộc họp.)
III. Thời gian và địa điểm:
Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 29/7/2014, tại Phòng họp số 3 - UBND thị xã.

7.Nghe báo cáo và cho ý kiến giải quyết đối với vụ khiếu nại của bà Huỳnh Thị Út Lài (do Thanh tra thị xã thụ lý, tham mưu).
I. Thành phần tham dự:
1.Đ/c Phạm Trọng Nhân – Phó Chủ tịch UBND thị xã,   Chủ tịch HĐTV;  Chủ trì.
2. Ông Kha Ngân Quân – Chánh thanh tra thị xã,  Phó Chủ tịch thường trực;
            3. Ông Nguyễn Mậu Sâm – Phó phòng TN&MT,  Phó Chủ tịch HĐTV;
            4. Ông Trần Thanh Quế - Chánh Văn phòng HĐND & UBND thị xã;
            5. Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân – Phó phòng Tư pháp;
            6. Đại diện lãnh đạo phòng Kinh tế;
            7. Ông Lê Hoàng Phúc – Phó phòng Quản lý đô thị;
            8. Ông Phạm Duy Khang – Phó Trưởng Công an thị xã;
            9. Mời Ông Huỳnh Hồng Thế - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thị xã;
            10. Mời Ông Phạm Văn Mười – Chủ tịch Hội nông dân thị xã;
            11. Ông Huỳnh Văn Nhật – Cán sự VP HĐND&UBND thị xã, Thư ký HĐTV;
12. Đại diện lãnh đạo UBND xã Tân Tiến;
II. Nội dung:
1. Nghe báo cáo và cho ý kiến giải quyết đối với vụ khiếu nại của bà Huỳnh Thị Út Lài (do Thanh tra thị xã thụ lý, tham mưu).
2. Nghe báo cáo và cho ý kiến giải quyết đối với vụ khiếu nại của bà Huỳnh Thị Tuyết Nga (do Thanh tra thị xã thụ lý, tham mưu).
* Giao Thanh tra thi xã chuẩn bị nội dung, in ấn tài liệu và báo cáo tại cuộc họp.
III. Thời gian và địa điểm:
+ Thời gian: Bắt đầu lúc 08 giờ 00 ngày 01/8/2014 (sáng thứ Sáu).
+ Địa điểm: Tại phòng họp số 1 – UBND thị xã.

8.Làm việc với công ty TNHH SXTM Quản Trung về dự án chợ La Gi   

9.Họp góp ý, thông qua dự thảo báo cáo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 6 tháng đầu năm 2014.
1. Thành phần:
- Đồng chí Tôn Thất Muộn – Phó Chủ tịch UBND thị xã: Chủ trì;
- Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thị xã:
+ Ông Trịnh Văn Thái               : Trưởng Phòng Văn hóa & Thông tin
+ Ông Huỳnh Hồng Thế            : Chủ tịch UBMTTQVN thị xã
+ Ông Vũ Đình Bửu                   : Phó Chủ tịch UBMTTQVN thị xã
+ Ông Trần Anh                         : Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã     
+ Bà Trần Thị Hiếu                    : Phó trưởng Phòng Văn hóa & Thông tin
+ Bà Phan Thị Bích                    : Trưởng Phòng Nội vụ     
+ Ông Nguyễn Văn Hưng           : Phó Trưởng Công an thị xã 
+ Ông Nguyễn Ngọc Hải            : Trưởng Đài TT-TH thị xã
+ Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân        : Phó trưởng Phòng Tư pháp
+ Ông Lữ Duy Minh                   : Trưởng Phòng Giáo dục & Đào tạo
+ Ông Nguyễn Thiệu                  : Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch
+ Ông Lê Viết Nghĩa                  : Trưởng Phòng LĐTB&XH
+ Ông Đỗ Văn Hải                     : Giám đốc Trung tâm DSKHHGĐ
+ Ông Nguyễn Xuân Hạnh         : Trưởng Phòng Y tế
+ Ông Nguyễn Mậu Sâm            : Phó Trưởng phòng Tài nguyên-Môi trường
+ Ông Lê Hoàng Phúc                : Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị
+ Bà Võ Thị Thu                         : Phó Chánh văn phòng HĐND-UBND 
+ Ông Mai Đình Thái                 : Trưởng Ban quản lý Công trình Công cộng
+ Ông Trần Hảo                          : Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT
+ Ông Nguyễn Thế Cẩn              : Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự
+ Ông Võ Văn Hoàn                   : Trưởng Ban Tuyên giáo
+ Bà Nguyễn Ngọc Tâm Đan      : Phó Trưởng ban Dân vận
+ Ông Phạm Văn Mười               : Chủ tịch Hội Nông dân        
+ Bà Vương Thị Yến                   : Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã
+ Ông Đỗ Vũ Ngọc Nam            : Quyền Bí thư Thị đoàn
+ Ông Nguyễn Quang Dáng        : Chủ tịch Hội Cựu chiến binh.
- Trưởng hoặc phó BCĐ Phong trào “TDĐKXDĐSVH” các xã, phường.
2. Nội dung: Họp góp ý, thông qua dự thảo báo cáo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 6 tháng đầu năm 2014.
          Giao Phòng Văn hóa & Thông tin thị xã chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp.
3. Thời gian: Vào lúc 14 giờ 00 ngày 01/8/2014 (chiều thứ sáu).
4. Địa điểm: Tại phòng họp số 2 UBND thị xã La Gi.
Doanh nghiệp
Lượt truy cập