Giấy mời họp
GIẤY MỜI HỌP HĐND & UBND (Từ ngày 22/9/2014 đến ngày 27/9/2014)
1.nghe báo cáo kết quả rà soát đất dự phòng 5% trên địa bàn thị xã.
1. Thành phần:
- Đồng chí Phạm Trọng Nhân - PCT UBND thị xã: chủ trì;
- Lãnh đạo Thanh tra thị xã;
- Lãnh đạo phòng Tài nguyên & Môi trường;
- Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký QSDĐ thị xã;
- Lãnh đạo UBND các xã, phường.
2. Nội dung: nghe báo cáo kết quả rà soát đất dự phòng 5% trên địa bàn thị xã.
Giao phòng Tài nguyên & Môi trường chuẩn bị nội dung và báo cáo tại cuộc họp.
3. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian: 8 giờ ngày 23/9/2014 (Sáng thứ Ba).
 - Địa điểm: tại Phòng họp số 1 - UBND thị xã.

2.Tiểu ban nội dung Ban tổ chức các ngày lễ lớn thông qua kế hoạch xuất bản ấn phẩm văn hóa “Hàm Tân xưa và nay – thị xã La Gi 40 năm xây dựng và phát triển”.
I.Thành phần:
            - Ông Tôn Thất Muộn               Phó Chủ tịch UBND thị xã: Chủ trì
- Ông Võ Văn Hoàn                  Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy;                   
- Ông Trịnh Văn Thái                Trưởng phòng VH&TT;          
- Ông Phan Chính                     Chi hội Trưởng Chi hội VHNT;          
- Ông Lữ Duy Minh                   Trưởng phòng GD&ĐT;          
          - Bà Dương Thị Hải Âu              Phó Ban Tuyên giáo Thị ủy;               
          - Ông Hoàng Tùng                    GĐ Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị;   
          - Ông Trần Anh                         Chủ tịch Liên đoàn Lao động;                     
          - Ông Nguyễn Quang Dáng       Chủ tịch Hội CCB thị xã;                   
          - Bà Vương Thị Yến                  Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã;
          - Ông Phạm Văn Mười              Chủ tịch Hội Nông dân thị xã;  
- Ông Đỗ Vũ Ngọc Nam           Q.Bí thư Thị đoàn.                            
          II. Nội dung:
          Tiểu ban nội dung Ban tổ chức các ngày lễ lớn thông qua kế hoạch xuất bản ấn phẩm văn hóa “Hàm Tân xưa và nay – thị xã La Gi 40 năm xây dựng và phát triển”.
          (Giao phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Ban Tuyên giáo Thị ủy, Chi hội VHNT thị xã chuẩn bị nội dung).
          III.Thời gian và địa điểm:
          1. Thời gian:  Vào 8 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 9 năm 2014.  
          2. Địa điểm:  tại Phòng họp số 3 - UBND thị xã
Doanh nghiệp
Lượt truy cập