Giấy mời họp
GIẤY MỜI HỌP HĐND & UBND (Từ ngày 27/10/2014 đến ngày 31/10/2014)
1.Họp Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới thị xã.
         I. Thành phần:
         * Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới thị xã:
1. Bà Phùng Thị Thọ                        Chủ tịch UBND thị xã                     Trưởng ban
2. Ông Phạm Trọng Nhân              Phó Chủ tịch UBND thị xã              Phó ban
3. Ông Trần Hoàng Hải                    PTP. Kinh tế (thường trực BCĐ)    Thành viên;
4. Ông Nguyễn Long                        Trưởng Công an thị xã                     Thành viên;
5. Ông Nguyễn Thiệu                       TP. Tài chính - Kế hoạch                Thành viên;  
6. Ông Đoàn Thanh Tuấn               TP. Quản lý đô thị                            Thành viên;  
7. Ông Thiên Quốc Phúc                 TP. Tài nguyên & Môi trường   Thành viên;
8. Bà Phan Thị Bích                        TP. Nội vụ                                          Thành viên;
9. Ông Lữ Duy Minh                        TP. Giáo dục & Đào tạo                  Thành viên;
           10. Ông Lê Viết Nghĩa                      TP. Lao động - TB&XH                   Thành viên;
           11. Ông Trịnh Văn Thái                   TP. Văn hóa & Thông tin                Thành viên;
           12. Ông Nguyễn Xuân Hạnh            TP. Y tế                                             Thành viên;
           13. Ông Nguyễn Ngọc Hải               Trưởng Đài TT-TH                           Thành viên;
           14. Ông Lê Xuân Quốc                     Giám đốc Ban Quản lý dự án         Thành viên;
           15. Ông Trần Việt Hoan                   Chủ tịch UBND xã Tân Tiến          Thành viên;
           16. Ông Huỳnh Minh Việt               Chủ tịch UBND xã Tân Hải            Thành viên;
           17. Ông Trương Tấn Tâm                 Chủ tịch UBND xã Tân Phước       Thành viên;
           18. Bà Nguyễn Thị Ngọc Bé            Chủ tịch UBND xã Tân Bình          Thành viên;
           19. Ông Võ Đức Hơn                        Trưởng Ban Dân vận Thị ủy           Thành viên;
           20. Ông Huỳnh Hồng Thế                Chủ tịch UBMTTQVN thị xã          Thành viên;
           21. Ông Phạm Văn Mười                  Chủ tịch Hội Nông dân thị xã         Thành viên;
           22. Bà Vương Thị Yến                      Chủ tịch Hội LHPN thị xã               Thành viên;
           23. Ông Đỗ Vũ Ngọc Nam               Q. Bí thư Thị Đoàn                           Thành viên;
           24. Ông Nguyễn Quang Dáng          Chủ tịch Hội CCB thị xã                 Thành viên;
           25. Ông Nguyễn Thế Cẩn                 Chính trị viên BCH Q.sự thị xã      Thành viên;
           26. Ông Nguyễn Hữu Nhân              CCT. Chi cục Thống kê                  Thành viên;
        * Tổ chuyên viên giúp việc (nhờ lãnh đạo cơ quan mời giúp):
            1. Ông Ngô Đình Khoa                    Phó TP. Kinh tế                                 Tổ trưởng;
            2. Ông Phan Phụng Minh                Chuyên viên phòng QLĐT              Tổ phó;
            3. Ông Đỗ Văn Hưởng                     Chuyên viên phòng VH-TT            Tổ phó;
            4. Bà Phạm Thanh Nhã                    Chuyên viên phòng TN-MT           Tổ viên;
            5. Ông Trần Đình Phú                      Chuyên viên phòng TC-KH            Tổ viên;
            6. Ông Nguyễn Ngọc Vũ                 Chuyên viên phòng LĐ-TBXH      Tổ viên;
            7. Ông Thái Công Pháp                    Chuyên viên phòng GD-ĐT            Tổ viên;
            8. Ông Nguyễn Phi Hùng                 Chuyên viên phòng Y tế                 Tổ viên;
            9. Ông Huỳnh Thanh Quốc Việt    Chuyên viên phòng Nội vụ             Tổ viên;
            10. Ông Phạm Văn Thiết                 Công an thị xã                                   Tổ viên;
            11. Ông Diệp Tấn Tài                      Chuyên viên Ban QLDA                 Tổ viên;
            12. Ông Lê Đình Phúc                     Chuyên viên phòng Kinh tế                        Tổ viên.
           II. Nội dung: Họp Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới thị xã.
           Giao phòng Kinh tế - Thường trực Ban Chỉ đạo chuẩn bị nội dung để báo cáo tại cuộc họp.
           Ghi chú:Tài liệu họp đính kèm Giấy mời được đang tải trên trang thông tin điện tử thị xã, đề nghị thành phần dự họp truy cập, in ấn tài liệu để nghiên cứu (sẽ cập nhật vào 8 giờ sáng thứ hai).
          III. Thời gian và địa điểm:
          - Thời gian: 1 buổi, vàolúc 14 giờ 00, ngày 27/10/2014(chiều thứ 2)
          - Địa điểm:  tại phòng họp số 1 – UBND thị xã.

2.Nghe báo cáo kết quả triển khai thực hiện Thông báo số 242/TB-UBND ngày 29/9/2014 của UBND thị xã về ý kiến kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch – Phạm Trọng Nhân tại buổi làm việc giải quyết các vấn đề liên quan đến trật tự tại khu vực Cảng cá La Gi và các kiến nghị của Công ty Cổ phần V.S.G
1. Thành phần:
- Đồng chí Phạm Trọng Nhân – Phó Chủ tịch UBND thị xã: chủ trì;
- Lãnh đạo phòng Kinh tế;
- Lãnh đạo Ban Quản lý Cảng;
- Lãnh đạo phòng Quản lý đô thị;
- Lãnh đạo Công an thị xã;
- Lãnh đạo phòng Tài nguyên & Môi trường;
- Lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch;
- Lãnh đạo Ban Quản lý dự án;
- Lãnh đạo Đồn Biên phòng Phước Lộc;
- Lãnh đạo UBND phường Phước Lộc.
2. Nội dung: Nghe báo cáo kết quả triển khai thực hiện Thông báo số 242/TB-UBND ngày 29/9/2014 của UBND thị xã về ý kiến kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch – Phạm Trọng Nhân tại buổi làm việc giải quyết các vấn đề liên quan đến trật tự tại khu vực Cảng cá La Gi và các kiến nghị của Công ty Cổ phần V.S.G
3. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian: bắt đầu lúc 08h00, ngày29/10/2014 (sáng thứ tư);
- Địa điểm: tại phòng Họp số 3 - UBND thị xã.
Chuẩn bị nội dung: yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo kết quả thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND thị xã tại Thông báo số 242/TB-UBND ngày 29/9/2014.
Doanh nghiệp
Lượt truy cập