Giấy mời họp
GIẤY MỜI HỌP HĐND & UBND (Từ ngày 01/9/2014 đến ngày 05/9/2014)
1.Nghe Hội đồng NVQS các xã, phường báo cáo kết quả phát lệnh, tình hình nhận lệnh của công dân nhập ngũ năm 2014 và công tác chuẩn bị cho “Hội trại tòng quân”, Lễ giao nhận quân (các tiểu ban).
1.Thành phần:
- Mời Ông Nguyễn Văn Sơn      - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy.
-Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã gồm các ông, bà có tên sau:
          +Bà Phùng Thị Thọ - Chủ tịch UBND thị xã kiêm Chủ tịch HĐ.NVQS.
          +Ông Võ Phước Ân                  - Chỉ huy trưởng BCHQS thị xã.         
+ Ông Nguyễn Long                  - Trưởng Công an thị xã.                       
          + Ông Nguyễn Thiệu                  - Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch.
          +Ông Trịnh Văn Thái                - Trưởng Phòng Văn hóa-Thông tin.   
          + Ông Lê Viết Nghĩa                 - Trưởng Phòng LĐTB&XH.     
          +Ông Nguyễn Đức Vàng          - Trưởng Phòng Tư pháp.          
          +Ông Lữ Duy Minh                  - Trưởng Phòng Giáo dục- Đào tạo.    
          +Ông Nguyễn Xuân Hạnh         - Trưởng Phòng Y tế.       
          +Ông Huỳnh Hồng Thế            - Chủ tịch UBMTTQVN thị xã.          
          +Ông Phạm Văn Mười              - Chủ tịch Hội Nông dân thị xã.                      
          +Bà Vương Thị Yến                 - Chủ tịch Hội LHPN thị xã.                      
          +Ông Trần Anh                        - Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã.   
          +Ông Đỗ Vũ Ngọc Nam           - Quyền Bí thư Thị đoàn.           
          +Ông Nguyễn Quang Dáng       -Chủ tịch Hội CCBthị xã.       
          +Mời Ông Nguyễn Thế Cẩn      - Chính trị viên Ban CHQS thị xã.   
          + Mời Ông Trần Thanh Quế      - Chánh Văn phòng HĐND&UBND.
          + Mời Ông Trần Hảo                - Giám đốcTrung tâm VHTT&TT thị xã.
          + Mời Ông Phạm Duy Khang    - Phó Trưởng Công anthị xã.        
          - Ở xã, phường:
          + Bí thư Đảng ủy.
          + Chủ tịch UBND.
          + Chỉ huy trưởng Quân sự.
          (nhờ Chủ tịch UBND xã, phường mời giúp)
            2. Nội dung: Nghe Hội đồng NVQS các xã, phường báo cáo kết quả phát lệnh, tình hình nhận lệnh của công dân nhập ngũ năm 2014 và công tác chuẩn bị cho “Hội trại tòng quân”, Lễ giao nhận quân (các tiểu ban).
          3.Thời gian và địa điểm:
          - Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ  14 giờ 00 ngày 03/9/2014 (chiều thứ tư).
          - Địa điểm: Phòng họp số 2 -UBND thị xã.
Doanh nghiệp
Lượt truy cập