Giấy mời họp
GIẤY MỜI HỌP HĐND & UBND (Từ ngày 02/02/2015 đến ngày 07/02/2015)
1.Thông qua Phương án thiết kế Nhà Văn hoá xã Tân Tiến.
1. Thành phần:
- Đồng chí Phùng Thị Thọ - Chủ tịch UBND thị xã: chủ trì;
- Đồng chí Tôn Thất Muộn - Phó Chủ tịch UBND thị xã;
- Lãnh đạo phòng Kinh tế;
- Lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch;
- Lãnh đạo phòng Quản lý đô thị;
- Lãnh đạo phòng Văn hoá & Thông tin;
- Lãnh đạo Ban Quản lý dự án;
- Lãnh đạo UBND xã Tân Tiến;
- Đại diện đơn vị tư vấn: Công ty Toàn Thịnh Phát (nhờ UBND xã Tân Tiến mời giúp).
2. Nội dung: Thông qua Phương án thiết kế Nhà Văn hoá xã Tân Tiến.
Chuẩn bị nội dung: Giao UBND xã Tân Tiến phối hợp với đơn vị tư vấn chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ cho buổi làm việc.
3. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian: bắt đầu lúc 14h00, ngày02/02/2015 (chiều thứ hai);
- Địa điểm: tại phòng Họp số 1 - UBND thị xã.

2.Họp Tổng kết công tác năm 2014 của NHCSXH thị xã La Gi.
1. Thành phần:
- Đồng chí Phùng Thị Thọ - Chủ tịch UBND thị xã: chủ trì;
- Các thành viên BĐD NHCSXH thị xã:
+ Bà Võ Thị Minh Thảo - Giám đốc PGD NHCSXH thị xã;
+ Ông Trần Thanh Quế - Chánh Văn phòng HĐND&UBND thị xã;
+ Ông Lưu Xuân Trường - Trưởng phòng Kinh tế thị xã;
+ Ông Nguyễn Thiệu - Trưởng phòng Tài chính kế hoạch thị xã;
+ Ông Lê Viết Nghĩa - Trưởng phòng Lao động TBXH thị xã;
+ Ông Huỳnh Hồng Thế - Chủ tịch UBMTTQVN thị xã;
+ Ông Phạm Văn Mười - Chủ tịch Hội Nông dân thị xã;
+ Bà Vương Thị Yến - Chủ tịch Hội LHPN thị xã;
+ Lãnh đạo Thị đoàn La Gi;
+ Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh thị xã.
- Lãnh đạo UBND các xã, phường.
2. Nội dung: Họp Tổng kết công tác năm 2014 của NHCSXH thị xã La Gi.
(Yêu cầu phòng Giao dịch NHCSXH thị xã chuẩn bị nội dung và in ấn tài liệu phục vụ cho buổi làm việc).
3. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 08h00, ngày02/02/2015 (sáng thứ hai);
- Địa điểm: tại phòng Họp số 1  - UBND thị xã.

3.họp Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành thanh tra năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015.
1. Thành phần:
- Đồng chí Phùng Thị Thọ – Chủ tịch UBND thị xã.
- Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Thanh tra thị xã, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tư pháp, Công an thị xã.
- Ban Tiếp công dân thị xã.
- Chủ tịch UBND các xã, phường.
 
2. Nội dung, thời gian và địa điểm làm việc:
- Nội dung: họp Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành thanh tra năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015.
- Thời gian: vào lúc 08 giờ,ngày 04/02/2015 (sáng thứ tư).
- Địa điểm: Phòng họp 1- UBND thị xã.
 
* Giao Văn phòng HĐND & UBND thị xã chuẩn bị tài liệu phục vụ cuộc họp.
* Giao Thanh tra thị xã chuẩn bị nội dung phát biểu cho đ/c Chủ tịch UBND thị xã tại Hội nghị.

4.họp nghe báo cáo và cho ý kiến liên quan đến đơn của vợ chồng bà Phan Dạ Thảo và ông Mông Tiến Hùng.
I. Thành phần:
1. Đ/c Phùng Thị Thọ - Chủ tịch UBND thị xã - Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự thị xã (chủ trì).
2. Các đ/c Phó Chủ tịch UBND thị xã.
          3. Đ/c Trần Văn Ba - Chi cục Trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thị xã - Phó Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự thị xã.
          4. Các đ/c là Ủy viên Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự thị xã, gồm:
          - Đ/c Nguyễn Đức Vàng - Trưởng Phòng Tư pháp.                   
          - Đ/c Nguyễn Thiệu - Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch.      
          - Đ/c Thiên Quốc Phúc - Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường.    
          - Đ/c Nguyễn Long - Trưởng Công an thị xã.                  
          - Đ/c Nguyễn Ngọc Hải - Trưởng Đài Truyền thanh – Truyền hình thị xã.
- Đ/c Vương Thị Yến - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã.
           4. Mời đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân thị xã, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã tham gia họp Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thị xã.
         
II. Nội dung:họp nghe báo cáo và cho ý kiến liên quan đến đơn của vợ chồng bà Phan Dạ Thảo và ông Mông Tiến Hùng.
 
III. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian: Vào lúc 15 giờ 00 phút, ngày 02/02/2015.
- Địa điểm: Phòng họp số 1 – UBND thị xã.
 
* Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự thị xã chuẩn bị nội dung và báo cáo tại cuộc họp.
Doanh nghiệp
Lượt truy cập