Giấy mời họp
GIẤY MỜI HỌP HĐND & UBND (Từ ngày 27/10/2014 đến ngày 31/10/2014)
1.Họp Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới thị xã.       (Cập nhật tài liệu họp)
         I. Thành phần:
         * Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới thị xã:
1. Bà Phùng Thị Thọ                        Chủ tịch UBND thị xã                     Trưởng ban
2. Ông Phạm Trọng Nhân              Phó Chủ tịch UBND thị xã              Phó ban
3. Ông Trần Hoàng Hải                    PTP. Kinh tế (thường trực BCĐ)    Thành viên;
4. Ông Nguyễn Long                        Trưởng Công an thị xã                     Thành viên;
5. Ông Nguyễn Thiệu                       TP. Tài chính - Kế hoạch                Thành viên;  
6. Ông Đoàn Thanh Tuấn               TP. Quản lý đô thị                            Thành viên;  
7. Ông Thiên Quốc Phúc                 TP. Tài nguyên & Môi trường   Thành viên;
8. Bà Phan Thị Bích                        TP. Nội vụ                                          Thành viên;
9. Ông Lữ Duy Minh                        TP. Giáo dục & Đào tạo                  Thành viên;
           10. Ông Lê Viết Nghĩa                      TP. Lao động - TB&XH                   Thành viên;
           11. Ông Trịnh Văn Thái                   TP. Văn hóa & Thông tin                Thành viên;
           12. Ông Nguyễn Xuân Hạnh            TP. Y tế                                             Thành viên;
           13. Ông Nguyễn Ngọc Hải               Trưởng Đài TT-TH                           Thành viên;
           14. Ông Lê Xuân Quốc                     Giám đốc Ban Quản lý dự án         Thành viên;
           15. Ông Trần Việt Hoan                   Chủ tịch UBND xã Tân Tiến          Thành viên;
           16. Ông Huỳnh Minh Việt               Chủ tịch UBND xã Tân Hải            Thành viên;
           17. Ông Trương Tấn Tâm                 Chủ tịch UBND xã Tân Phước       Thành viên;
           18. Bà Nguyễn Thị Ngọc Bé            Chủ tịch UBND xã Tân Bình          Thành viên;
           19. Ông Võ Đức Hơn                        Trưởng Ban Dân vận Thị ủy           Thành viên;
           20. Ông Huỳnh Hồng Thế                Chủ tịch UBMTTQVN thị xã          Thành viên;
           21. Ông Phạm Văn Mười                  Chủ tịch Hội Nông dân thị xã         Thành viên;
           22. Bà Vương Thị Yến                      Chủ tịch Hội LHPN thị xã               Thành viên;
           23. Ông Đỗ Vũ Ngọc Nam               Q. Bí thư Thị Đoàn                           Thành viên;
           24. Ông Nguyễn Quang Dáng          Chủ tịch Hội CCB thị xã                 Thành viên;
           25. Ông Nguyễn Thế Cẩn                 Chính trị viên BCH Q.sự thị xã      Thành viên;
           26. Ông Nguyễn Hữu Nhân              CCT. Chi cục Thống kê                  Thành viên;
        * Tổ chuyên viên giúp việc (nhờ lãnh đạo cơ quan mời giúp):
            1. Ông Ngô Đình Khoa                    Phó TP. Kinh tế                                 Tổ trưởng;
            2. Ông Phan Phụng Minh                Chuyên viên phòng QLĐT              Tổ phó;
            3. Ông Đỗ Văn Hưởng                     Chuyên viên phòng VH-TT            Tổ phó;
            4. Bà Phạm Thanh Nhã                    Chuyên viên phòng TN-MT           Tổ viên;
            5. Ông Trần Đình Phú                      Chuyên viên phòng TC-KH            Tổ viên;
            6. Ông Nguyễn Ngọc Vũ                 Chuyên viên phòng LĐ-TBXH      Tổ viên;
            7. Ông Thái Công Pháp                    Chuyên viên phòng GD-ĐT            Tổ viên;
            8. Ông Nguyễn Phi Hùng                 Chuyên viên phòng Y tế                 Tổ viên;
            9. Ông Huỳnh Thanh Quốc Việt    Chuyên viên phòng Nội vụ             Tổ viên;
            10. Ông Phạm Văn Thiết                 Công an thị xã                                   Tổ viên;
            11. Ông Diệp Tấn Tài                      Chuyên viên Ban QLDA                 Tổ viên;
            12. Ông Lê Đình Phúc                     Chuyên viên phòng Kinh tế                        Tổ viên.
           II. Nội dung: Họp Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới thị xã.
           Giao phòng Kinh tế - Thường trực Ban Chỉ đạo chuẩn bị nội dung để báo cáo tại cuộc họp.
           Ghi chú:Tài liệu họp đính kèm Giấy mời được đang tải trên trang thông tin điện tử thị xã, đề nghị thành phần dự họp truy cập, in ấn tài liệu để nghiên cứu (sẽ cập nhật vào 8 giờ sáng thứ hai).
          III. Thời gian và địa điểm:
          - Thời gian: 1 buổi, vàolúc 14 giờ 00, ngày 27/10/2014(chiều thứ 2)
          - Địa điểm:  tại phòng họp số 1 – UBND thị xã.

2.Nghe báo cáo kết quả triển khai thực hiện Thông báo số 242/TB-UBND ngày 29/9/2014 của UBND thị xã về ý kiến kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch – Phạm Trọng Nhân tại buổi làm việc giải quyết các vấn đề liên quan đến trật tự tại khu vực Cảng cá La Gi và các kiến nghị của Công ty Cổ phần V.S.G
1. Thành phần:
- Đồng chí Phạm Trọng Nhân – Phó Chủ tịch UBND thị xã: chủ trì;
- Lãnh đạo phòng Kinh tế;
- Lãnh đạo Ban Quản lý Cảng;
- Lãnh đạo phòng Quản lý đô thị;
- Lãnh đạo Công an thị xã;
- Lãnh đạo phòng Tài nguyên & Môi trường;
- Lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch;
- Lãnh đạo Ban Quản lý dự án;
- Lãnh đạo Đồn Biên phòng Phước Lộc;
- Lãnh đạo UBND phường Phước Lộc.
2. Nội dung: Nghe báo cáo kết quả triển khai thực hiện Thông báo số 242/TB-UBND ngày 29/9/2014 của UBND thị xã về ý kiến kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch – Phạm Trọng Nhân tại buổi làm việc giải quyết các vấn đề liên quan đến trật tự tại khu vực Cảng cá La Gi và các kiến nghị của Công ty Cổ phần V.S.G
3. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian: bắt đầu lúc 08h00, ngày29/10/2014 (sáng thứ tư);
- Địa điểm: tại phòng Họp số 3 - UBND thị xã.
Chuẩn bị nội dung: yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo kết quả thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND thị xã tại Thông báo số 242/TB-UBND ngày 29/9/2014.

3.làm việc với Đoàn công tác của Sở Tư phápvề kiểm tra công tác tư pháp tại địa bàn UBND thị xã và Tổ kiểm tra 1178 của UBND tỉnh kiểm tra công tác văn bản của HĐND, UBND thị xã, công tác xử lý vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND thị xã.
1. Thành phần:
- Thường trực HĐND  thị xã.
- Trưởng các Ban của HĐND  thị xã.
-  Đồng chí Phùng Thị Thọ – Chủ tịch UBND thị xã.
- Đại diện lãnh đạo các quan, đơn vị: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tư pháp, Phòng Nội vụ, Công an thị xã, Văn phòng Đăng ký QSD đất, Văn phòng HĐND & UBND thị xã, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Đội Thanh tra xây dựng, Phòng Giáo dục & Đào tạo, Phòng Văn hóa và Thông tin, Đội Quản lý thị trường số 2, Chi cục Thuế, Đài Truyền thanh – Truyền hình thị xã.
2. Nội dung, thời gian và địa điểm làm việc:
- Nội dung: làm việc với Đoàn công tác của Sở Tư phápvề kiểm tra công tác tư pháp tại địa bàn UBND thị xã và Tổ kiểm tra 1178 của UBND tỉnh kiểm tra công tác văn bản của HĐND, UBND thị xã, công tác xử lý vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND thị xã.
- Thời gian: Bắt đầu lúc 08 giờ, ngày 29/10/2014.
- Địa điểm làm việc: Phòng họp 1– UBND thị xã.
  3. Chuẩn bị nội dung, hồ sơ:
- Giao Phòng Tư pháp chuẩn bị các báo cáo liên quan đến nội dung làm việc của Đoàn kiểm tra và Tổ kiểm tra 1178 (UBND thị xã đã có chỉ đạo) để phục vụ cho cuộc họp; chuẩn bị các hồ sơ về chứng thực, hộ tịch (từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/9/2014) để phục vụ cho Đoàn kiểm tra trực tiếp; chuẩn bị các tài liệu liên quan đến quy trình xây dựng, ban hành Văn bản QPPL của HĐND, UBND thị xã (từ ngày 01/10/2011 đến ngày 30/9/2013) để phục vụ cho Tổ kiểm tra 1178 làm việc.
- Giao Văn phòng HĐND & UBND thị xã (Trưởng Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của thị xã) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị các hồ sơ “một cửa” (từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/9/2014) để phục vụ cho Đoàn kiểm tra trực tiếp; chuẩn bị các hồ sơ xử lý vi phạm hành chính (từ ngày 01/10/2013 đến ngày 31/8/2014) thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thị xã để phục vụ cho Tổ kiểm tra 1178 làm việc.

4.Căn cứ giấy mời họp số 430/GM-UBND ngày 24/10/2014 của UBND tỉnh Bình Thuận, Chủ tịch UBND thị xã mời họp trực tuyến cùng UBND tỉnh với thành phần, nội dung, thời gian và địa điểm như sau:
1. Thành phần và nội dung họp:
a. Họp chiều ngày 30/10/2014:
* Thành phần:
- Đồng chí Phạm Trọng Nhân – Phó Chủ tịch UBND thị xã;
- Lãnh đạo các phòng ban: Kinh tế, Tài nguyên & Môi trường, Quản lý đô thị, Văn phòng HĐND&UBND thị xã.
* Nội dung: Quy hoạch phát triển cao su trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến 2030 (Giao phòng Kinh tế nghiên cứu tài liệu và tham mưu UBND thị xã có ý kiến phát biểu tại cuộc họp).
b. Họp sáng ngày 31/10/2014:
* Thành phần:
- Đồng chí Phùng Thị Thọ - Chủ tịch UBND thị xã;
- Lãnh đạo các phòng ban: Tài chính – Kế hoạch, Quản lý đô thị, Kinh tế, Tài nguyên & Môi trường, Văn hoá & Thông tin, Văn phòng HĐND&UBND thị xã.
* Nội dung: Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Giao phòng Quản lý đô thị nghiên cứu tài liệu và tham mưu UBND thị xã có ý kiến phát biểu tại cuộc họp).
c. Họp chiều ngày 31/10/2014:
* Thành phần:
- Đồng chí Phùng Thị Thọ - Chủ tịch UBND thị xã;
- Lãnh đạo các phòng ban: Tài chính – Kế hoạch, Nội vụ, Văn hoá & Thông tin, Kinh tế, Y tế, Giáo dục & Đào tạo, Tư pháp, Văn phòng HĐND&UBND thị xã.
* Nội dung:
- Định mức chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc tỉnh và định mức phân bổ chi ngân cấp dưới năm 2015 (Giao phòng Tài chính – Kế hoạch nghiên cứu tài liệu và tham mưu UBND thị xã có ý kiến phát biểu tại cuộc họp).
- Kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp của tỉnh năm 2015 (Giao phòng Nội vụ nghiên cứu tài liệu và tham mưu UBND thị xã có ý kiến phát biểu tại cuộc họp).
 
2. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian: 1,5 ngày, chiều ngày 30 và cả ngày 31/10/2014. Buổi sáng bắt đầu lúc 08h00, buổi chiều bắt đầu lúc 14h00;
- Địa điểm: tại phòng Họp số 1 - UBND thị xã.
(Tài liệu họp gửi kèm theo giấy mời họp này).

5.Họp tổng kết, rút kinh nghiệm công tác tổ chức lễ hội văn hóa du lịch Dinh Thầy Thím năm 2014   (cập nhật tài liệu họp tại đây)
I.Thành phần:
          - Ông Tôn Thất Muộn               Phó Chủ tịch UBND thị xã: Chủ trì
          - Ông Trịnh Văn Thái                Trưởng Phòng VH&TT                      
          - Ông Trần Việt Hoan                Chủ tịch UBND xã Tân Tiến              
          - Ông Nguyễn Hữu Trí              Trưởng BQL di tích Dinh Thầy Thím 
          - Ông Nguyễn Văn Hưng           Phó Trưởng Công an thị xã                          
          - Ông Lê Viết Nghĩa                  Trưởng Phòng Lao động-TBXH                  
          - Ông Nguyễn Mậu Sâm            P. Trưởng Phòng Tài nguyên- MT               
          - Bà Võ Thị Thu                       P.Chánh VP HĐND-UBND thị xã                
          - Ông Nguyễn Ngọc Hải            Trưởng Đài TT-TH                                     
          - Ông Trần Hảo                        GĐ Trung tâm VHTT-TT                           
          - Ông Nguyễn Xuân Bổn           Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ                            
          - Bà Đỗ Thị Thanh Hải              P.Đội Trưởng Đội QLTT số 2                     
          - Ông Đỗ Văn Anh                             Giám đốc Bệnh viện thị xã                           
          - Ông Cao Xuân Quan              P.GĐ Phụ trách Trung tâm Y tế                   
          - Ông Mai Đình Thái                 Trưởng Ban Quản lý CTCC                         
          - Ông Nguyễn Thế Cẩn              Chính trị viên BCH quân sự                         
          - Ông Đào Quang Nguyên         Trưởng Đồn biên phòng 456                       
          - Bà Phạm Thị Lệ                      Phó Chủ tịch UBND xã Tân Tiến                 
          - Bà Đỗ Thị Lành                      Phó Chủ tịch UBND phường Bình Tân        
          - Ông Hồ Văn Đức                             Phó BQL di tích LSVH Dinh Thầy Thím     
          - Ông Nguyễn Văn Hai              Phó BQL di tích LSVH Dinh Thầy Thím     
          - Ông Đỗ Vũ Ngọc Nam           Q.Bí thư Thị đoàn La Gi                             
          - Ông Phạm Minh Cường          PGĐ. Chi nhánh điện Hàm Tân
          - Lãnh đạo phòng Quản lý đô thị;
          - Lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã;       
          - Lãnh đạo UBND xã Tân Phước.
          II. Nội dung:
          Họp tổng kết, rút kinh nghiệm công tác tổ chức lễ hội văn hóa du lịch Dinh Thầy Thím năm 2014 (Yêu cầu  phòng Văn hóa và Thông tin chuẩn bị nội dung).
     III.Thời gian và địa điểm:
     1. Thời gian:  Vào 14  giờ 00 phút, ngày 29  tháng 10   năm 2014.  
     2. Địa điểm: Phòng họp số 2-UBND thị xã

6.Thông qua phân công nhiệm vụ sưu tầm tài liệu của cơ quan, đơn vị lập đề cương tập kỷ yếu kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 2 năm 2014-2015 và 100 năm hình thành địa danh Hàm Tân-La Gi (1916-2016). 
I.Thành phần:
- Ông Tôn Thất Muộn - Phó Chủ tịch UBND thị xã: Chủ trì
- Lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể thị xã: Ban tuyên giáo Thị ủy, Ủy ban MTTQVN thị xã, Liên đoàn Lao động thị xã, Văn phòng Thị ủy, Văn phòng HĐND&UBND thị xã, Thị đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã, Hội Cựu chiến binh thị xã, Hội Cựu TNXP, Hội nông dân, phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Văn hóa và Thông tin, phòng Nội vụ, phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Lao động - TB&XH, phòng Quản lý đô thị, phòng Kinh tế, phòng Y tế thị xã, Công an thị xã, BCH Quân sự thị xã, Đài TT-TH thị xã, Chi cục Thống kê thị xã, Chi hội Trưởng chi hội VHNT thị xã và BQL dự án.
- Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch UBND các xã, phường: Phước Hội, Phước Lộc, Tân An, Tân Thiện, Tân Hải, Tân Tiến, và Bình Tân.
II. Nội dung:
Thông qua phân công nhiệm vụ sưu tầm tài liệu của cơ quan, đơn vị lập đề cương tập kỷ yếu kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 2 năm 2014-2015 và 100 năm hình thành địa danh Hàm Tân-La Gi (1916-2016).
III.Thời gian và địa điểm:
1. Thời gian: Vào 14 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 10  năm 2014.  
2. Địa điểm: tại phòng họp số 02 - UBND thị xã.

7.Làm việc với đoàn Kiểm tra, thẩm định số liệu kết quả tự đánh giá của đơn vị so với tình hình triển khai ứng dụng CNTT thực tế tại đơn vị.
* Thành phần mời :
- Đ/c Tôn Thất Muộn, PCT UBND thi xã;
- Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND thị xã;
- Lãnh đạo và Chuyên viên phụ trách CNTT phòng Văn hóa và Thông tin;
- Lãnh đạo phòng Nội vụ;
- Lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch;
- Quản trị mạng Văn phòng HĐND&UBND thị xã.
* Nội dung: Làm việc với đoàn Kiểm tra, thẩm định số liệu kết quả tự đánh giá của đơn vị so với tình hình triển khai ứng dụng CNTT thực tế tại đơn vị.
* Thời gian : Vào lúc 14 giờ 00 ngày 30/10/2014 (chiều thứ 5).
* Địa điểm  : Tại phòng họp số 3.
Đề nghị các thành phần tham dự đầy đủ, đúng thời gian và địa điểm để buổi họp đạt kết quả.
(Giao Văn phòng phối hợp phòng VH&TT chuẩn bị tài liệu phục vụ cuộc họp).

8. THÔNG BÁO KHẨN VỀ VIỆC DỜI THỜI GIAN HỌP TRỰC TUYẾN VỚI UBND TỈNH BÌNH THUẬN:

9
.
Căn cứ Công văn mời họp số 2369-CV/TU ngày 27/10/2014 của Thị ủy về việc mời họp, Chủ tịch UBND thị xã La Gi mời tham dự họp với thành phần, nội dung, thời gian và địa điểm như sau: 
1. Dự họp chung:
             - Đ/c Phùng Thị Thọ - Chủ tịch UBND thị xã;
             - Đ/c Phạm Trọng Nhân  - PCT UBND thị xã;
             - Đ/c Tôn Thất Muộn - PCT UBND thị xã;
             - Chánh Văn phòng HĐND & UBND thị xã.
             2. Dự họp từng nội dung:
Cùng Ban Thường vụ Thị ủy thông qua các báo cáo, kế hoạch sau:
             2.1. Báo cáo chuyên đề tiếp tục đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, giảm nghèo gắn với thực hiện các chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2006-2010:
             Bắt đầu vào lúc 8 giờ đến 9 giờ 45, ngày 30/10/2014, mời:
             - Lãnh đạo UBMTTQVN thị xã;
             - Lãnh đạo phòng Lao động – TB&XH;
             - Lãnh đạo phòng Văn hóa & Thông tin;
             - Lãnh đạo phòng Tài chính-Kế hoạch;
             - Lãnh đạo phòng Giáo dục & Đào tạo;
             - Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã;
             - Lãnh đạo Đoàn Thanh niên thị xã.
             2.2. Báo cáo chuyên đề nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, hạn chế học sinh bỏ học:
             Bắt đầu vào lúc 9 giờ 45 ngày 30/10/2014, mời:
             - Lãnh đạo phòng Giáo dục & Đào tạo;
             - Lãnh đạo phòng Tài chính-Kế hoạch;
             - Lãnh đạo Hội Khuyến học;
             - Lãnh đạo Đoàn Thanh niên thị xã;
             - Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã;
             2.3. Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 30-NQ/TU ngày 26/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao:
             Bắt đầu vào lúc 14 giờ đến 15 giờ  ngày 30/10/2014, mời:
             - Lãnh đạo phòng Lao động – TB&XH;
             - Lãnh đạo Phòng Kinh tế;
             - Lãnh đạo phòng Tài chính-Kế hoạch;
             - Lãnh đạo phòng Giáo dục & Đào tạo;
             - Lãnh đạo Trung tâm Dạy nghề thị xã;
             - Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã;
             - Lãnh đạo Đoàn Thanh niên thị xã;
             2.4. Dự thảo Kế hoạch Đầu tư công trung hạn 05 năm (2016-2020) thị xã La Gi:
             Bắt đầu vào lúc 15 giờ  ngày 30/10/2014, mời:
             - Lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch;
             - Lãnh đạo Ban Quản lý Dự án;
             - Lãnh đạo phòng Quản lý đô thị;
             - Lãnh đạo phòng Kinh tế;
             - Lãnh đạo phòng Giáo dục & Đào tạo;
             - Lãnh đạo phòng Văn hóa & Thông tin;  
          II. Địa điểm:
          Tại phòng họp Ban Thường vụ Thị ủy.

10. Họp đánh giá tình hình, kết quả triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan đơn vị năm 2014:
1. Thành phần:
- Chánh Văn phòng HĐND & UBND thị xã: chủ trì;
- Quản trị mạng Văn phòng HĐND&UBND thị xã;
- Cán bộ phụ trách Bộ phận “Một cửa” thị xã;
- Cán bộ phụ trách lĩnh vực tin học-công nghệ thông tin các phòng: Tài chính-Kế hoạch, Giaó dục & Đào tạo, Văn hóa & Thông tin, Nội vụ (nhờ lãnh đạo các phòng mời giúp);
- Cán bộ tin học UBND các xã, phường (nhờ UBND xã, phường mời giúp);
2. Nội dung: làm việc để đánh giá tình hình, kết quả triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan đơn vị năm 2014.
3. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian: 8 giờ 30 ngày 31/10/2014 (Sáng thứ Sáu).
 - Địa điểm: tại Phòng họp số 3  - UBND thị xã.
Doanh nghiệp
Lượt truy cập