Giấy mời họp
GIẤY MỜI HỌP HĐND & UBND (Từ ngày 29/9/2014 đến ngày 03/10/2014)
1.Kiểm tra tình hình thực hiện thanh tra chuyên đề diện rộng về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ.
I. Thành phần: 
- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh – Chủ trì;
- Lãnh đạo UBND thị xã La Gi;
- Chánh Thanh tra thị xã;
- Lãnh đạo Ban Quản lý dự án thị xã;
- Lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã. 
II. Nội dung:
Kiểm tra tình hình thực hiện thanh tra chuyên đề diện rộng về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ.
Giao Thanh tra thị xã chuẩn bị nội dung báo cáo (bằng văn bản) về tình hình, kết quả triển khai thực hiện theo tinh thần Công văn số 853/TTBT-P1 ngày 20/5/2014 của Thanh tra tỉnh để làm việc.
Ban Ban Quản lý dự án thị xã và phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã chuẩn bị nội dung liên quan đến việc quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ để trình bày trong buổi làm việc. 
III. Thời gian và địa điểm:
Thời gian: 01 buổi, vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 02/10/2014 (sáng thứ năm). 
Địa điểm: tại Thanh tra thị xã La Gi.

2.Hội nghị Tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2014.
.Thành phần:
          * Ở Tỉnh:
- Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh.
- Đồng chí Phan Thanh Chính -Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; thành viên Hội đồng NVQS tỉnh phụ trách địa bàn thị xã La Gi.
- Thủ trưởng Phòng Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Ban Quân lực.
          * Ở Thị xã:
- Lãnh đạo Thường trực Thị ủy.
- Lãnh đạo Thường trực HĐND thị xã.
          - Chủ tịch UBND thị xã  (Chủ trì Hội nghị).
          - Các Thành viên Hội đồng NVQS thị xã.
          - Văn phòng HĐND&UBND thị xã.
          - Đại diện Lãnh đạo Bệnh viện thị xã.
          - Đại diện Lãnh đạo Trung tâm Y tế thị xã.
          - Đại diện Lãnh đạo Đài Truyền thanh Truyền hình thị xã.
          - Đại diện Lãnh đạo Ban Quản lý Công trình công cộng.
          - Đại diện Lãnh đạo Chi nhánh điện Hàm Tân.
          * Ở Xã, phường:
          - Bí thư (hoặc Phó Bí thư).
          - Chủ tịch UBND.
          - Chỉ huy trưởng Quân sự.
          - Trưởng Công an.
          2. Nội dung:
            -Hội nghị Tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2014.
          (Giao Ban CHQS thị xã chuẩn bị nội dung, in ấn tài liệu phục vụ cho Hội nghị).Đài Phát thanh truyền hình cử người đưa tin,ghi hình Hội nghị.
3. Thời gian: Vào lúc08giờ 00ngày30/9/2014(Sáng thứ 3)
          4. Địa điểm: Tại phòng họp số 02 - UBND thị xã La Gi.

3.Họp Ban Chỉ đạo thu và chống thất thu ngân sách thị xã.
1. Thành phần:
- Thường trực Thị uỷ;
- Đồng chí Phùng Thị Thọ - Chủ tịch UBND thị xã                    : Trưởng ban
- Các thành viên Ban Chỉ đạo thu và chống thất thu ngân sách thị xã:
+ Ông Nguyễn Ngọc Trai - Chi cục trưởng Chi cục Thuế          : Phó ban trực
+ Ông Nguyễn Thiệu - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch       : Phó ban
+ Ông Nguyễn Long - Trưởng Công an thị xã                            : Thành viên
+ Ông Đoàn Thanh Tuấn - Trưởng phòng Quản lý đô thị          : Thành viên
+ Ông Nguyễn Đức Dũng - Đội trưởng Đội QLTT số 2             : Thành viên
+ Ông Lê Xuân Quốc -  Giám đốc Ban Quản lý dự án               : Thành viên
+ Ông Thiên Quốc Phúc - Trưởng phòng TN&MT                    : Thành viên
+ Ông Nguyễn Đình Sáng - Giám đốc Trung tâm PTQĐ           : Thành viên
+ Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai - Giám đốc Kho bạc thị xã             : Thành viên
+ Ông Trần Quang Hải - Viện trưởng VKS nhân dân                  : Thành viên
+ Lãnh đạo phòng Kinh tế;
+ Lãnh đạo UBMTTQVN thị xã.
- Tổ chuyên viên giúp việc cho Ban Chỉ đạo:
+ Ông Nguyễn Duy Trinh - Đội trưởng Đội nghiệp vụ TH-DT    : Tổ trưởng
+ Bà Lê Quyên - Cán bộ phòng Tài chính - Kế hoạch                : Tổ viên
+ Ông Văn Khoa - Chuyên viên VP.HĐND&UBND thị xã         : Tổ viên
- Đội trưởng các Đội thuế (thành phần này nhờ Chi cục Thuế mời giúp).
- Lãnh đạo UBND các xã, phường.
2. Nội dung: Họp Ban Chỉ đạo thu và chống thất thu ngân sách thị xã.
Chuẩn bị nội dung: Giao Chi cục Thuế thị xã tham mưu Ban Chỉ đạo chuẩn bị nội dung báo cáo tại cuộc họp.
3. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 14h00, ngày01/10/2014 (chiều thứ tư);
- Địa điểm: tại phòng Họp số 1 - UBND thị xã.

4.Thông qua danh mục công trình dự án đăng ký trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 trên địa bàn thị xã La Gi.
1. Thành phần:
* Ở Thị xã:
- Bà Phùng Thị Thọ– Chủ tịch UBND thị xã (chủ trì);
- Lãnh đạo Văn phòng UBND&HĐND thị xã;
- Lãnh đạo và Chuyên viên phụ trách của Phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch.
- Lãnh đạo Phòng Quản lý Đô thị.
- Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin.
- Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Lãnh đạo Phòng Kinh tế.
- Lãnh đạo Phòng Giáo dục & Đào tạo;
- Lãnh đạo Ban Quản lý Công trình Công cộng;
- Lãnh đạo Ban Quản lý Dự án.
- Lãnh đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất.
- Lãnh đạo Công an thị xã.
- Lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự thị xã.
* Ở xã, phường:Chủ tịch UBND 9 xã, phường.
* Đơn vị tư vấn: Phân viện Quy hoạch và Thiết kế Miền Nam thuộc Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
2. Nội dung:Thông qua danh mục công trình dự án đăng ký trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 trên địa bàn thị xã La Gi.
3. Tài liệu: Đề nghị các thành phần dự họp nói trên truy cập vào trang thông tin điện tử của thị xã để nhận tài liệu (địa chỉ http://lagi.gov.vn: vào mục Thông tin điều hành chọn mục Giấy mời họp) và có ý kiến về danh mục công trình dự án đăng ký trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015.
4. Thời gian và địa điểm:
-Thời gian:01 buổi, vào lúc 14 giờ 30 ngày 29/9/2014.
- Địa điểm: Tại phòng họp số 1– UBND thị xã.

5.Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-TĐBLG ngày 05/9/2014 về Kế hoạch tiếp xúc cử tri chuyên đề của Tổ Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị La Gi, Tổ Đại biểu mời dự tiếp xúc cử tri chuyên đề với thành phần, thời gian, địa điểm như sau:
I. Tiếp xúc cử tri chuyên đề:
1. Thành phần tham dự:
- Tổ trưởng và các thành viên Tổ Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị La Gi;
- Đại diện Thường trực HĐND thị xã;
- Lãnh đạo các Ban HĐND thị xã;
- Đại diện lãnh đạo UBND thị xã;
- Đại diện lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN thị xã;
- Đại diện lãnh đạo Hội Nông dân thị xã;
- Đại diện lãnh đạo phòng Kinh tế.
- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND thị xã.
2. Nội dung, khách mời, thời gian, địa điểm:
2.1. Tiếp xúc cử tri chuyên đề chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi tại xã Tân Bình.
- Mời:
+ Đại diện Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN, Hội Nông dân xã Tân Bình;
+ Trạm Khuyến nông thị xã;
+ Cử tri theo đối tượng tại điểm c của Kế hoạch số 01/KH-TĐBLG ngày 05/9/2014 (nhờ UBND xã Tân Bình mời giúp).
- Thời gian, địa điểm: Lúc 8 giờ ngày 02/10/2014 tại Hội trường UBND xã Tân Bình.
2.2. Tiếp xúc cử tri chuyên đề giã cào bay hoạt động sai tuyến tại xã Tân Phước:
- Mời:
+ Đại diện Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN, Hội Nông dân xã Tân Phước;
+ Trạm Quản lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản La Gi.
+ Cử tri theo đối tượng tại điểm c của Kế hoạch số 01/KH-TĐBLG ngày 05/9/2014 (nhờ UBND xã Tân Phước mời giúp).
- Thời gian, địa điểm: Lúc 14 giờ ngày 02/10/2014 tại Hội trường UBND xã Tân Phước.
          3. Đề nghị UBND xã Tân Bình, UBND xã Tân Phước chuẩn bị Hội trường, mời giúp cử tri để buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề đạt kết quả theo kế hoạch đã đề ra.
II. Họp bàn thống nhất nội dung báo cáo Thường trực HĐND tỉnh và các ngành có liên quan về kết quả và các kiến nghị sau đợt tiếp xúc cử tri chuyên đề:
1. Thành phần tham dự:
- Đại diện Tổ Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị La Gi: chủ trì;
- Đại diện TT HĐND thị xã;
- Đại diện UBMTTQVN thị xã;
- Đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế xã hội – HĐND thị xã;
- Đại diện lãnh đạo Hội Nông dân thị xã;
- Đại diện lãnh đạo phòng Kinh tế, Trạm Quản lý và BVNL thủy sản, Trạm Khuyến nông thị xã;
- Đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND & UBND thị xã;
- Đại diện lãnh đạo UBND xã Tân Bình, UBND xã Tân Phước.
2. Thời gian, địa điểm:
- Thời gian: lúc 8 giờ, ngày 03/10/2014 (sáng thứ Sáu);
- Địa điểm: phòng họp số 1 – UBND thị xã La Gi.

6.Họp bàn biện pháp, cách thức nhằm thực hiện Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 18/7/2014 của UBND thị xã và Kế hoạch số 721/KH-UBND ngày 06/3/2014 của UBND tỉnh Bình Thuận đạt hiệu quả.
I. Thành phần:
1. Ở thị xã:
- Chánh Văn phòng HĐND & UBND;
- Chánh Thanh tra;
- Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch;
- Trưởng phòng Tư pháp;
- Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin;
- Chủ tịch Hội nông dân;
- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận TQVN.
 
2. Ở xã, phường:
Chủ tịch UBND các xã, phường: Phước Lộc, Phước Hội, Bình Tân, Tân An, Tân Thiện, Tân Hải, Tân Tiến, Tân Bình và Tân Phước.
 
II. Nội dung:
Họp bàn biện pháp, cách thức nhằm thực hiện Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 18/7/2014 của UBND thị xã và Kế hoạch số 721/KH-UBND ngày 06/3/2014 của UBND tỉnh Bình Thuận đạt hiệu quả.
Giao Thanh tra thị xã chuẩn bị nội dung để phục vụ cuộc họp.
 
III. Thời gian và địa điểm:
Thời gian: 01 buổi, vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 02/10/2014 (chiều thứ năm).
Địa điểm: tại phòng họp số 2 UBND thị xã La Gi.
Doanh nghiệp
Lượt truy cập