Giấy mời họp
GIẤY MỜI HỌP HĐND & UBND (Từ ngày 24/11/2014 đến ngày 28/11/2014)
I. Làm việc với Đoàn kiểm tra của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh: (GIẤY MỜI KHẨN)
1. Thành phần:
- Đ/c Phùng Thị Thọ - Chủ tịch UBND thị xã;
- Lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch;
- Lãnh đạo các đơn vị chủ đầu tư các dự án, công trình được Đoàn kiểm tra Sở Kế hoạch & Đầu tư kiểm tra: phòng Kinh tế, phòng Văn hóa & Thông tin, phòng Giáo dục & Đào tạo, phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án, Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã, Ban Quản lý Công trình công cộng, UBND phường Bình Tân;
- Các đơn vị tư vấn đấu thầu có liên quan đến các công trình, dự án được kiểm tra (thành phần này nhờ các đơn vị chủ đầu tư mời giúp).
     2. Nội dung: Họp thông qua dự thảo Báo cáo kết luận kiểm tra thực hiện công tác đấu thầu và giám sát đánh giá đầu tư tại UBND thị xã La Gi.
  3. Thời gian, địa điểm:
- Thời gian: 01 buổi, lúc 8h00 ngày24/11/2014 (sáng thứ hai)
 - Địa điểm: Tại phòng Họp số 1 - UBND thị xã.

II. Hội Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã mở rộng:
1.Thành phần:
-Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã mở rộng gồm các ông, bà có tên sau:
+Bà Phùng Thị Thọ - Chủ tịch UBND thị xã kiêm Chủ tịch HĐ.NVQS.
+Ông Võ Phước Ân                  - Chỉ huy trưởng BCHQS thị xã.         
+ Ông Nguyễn Long                  - Trưởng Công an thị xã.                       
+ Ông Nguyễn Thiệu                  - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch.
+Ông Trịnh Văn Thái                - Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin.   
+ Ông Lê Viết Nghĩa                 - Trưởng phòng LĐTB&XH.     
+Ông Nguyễn Đức Vàng          - Trưởng phòng Tư pháp.          
+Ông Lữ Duy Minh                  - Trưởng phòng Giáo dục- Đào tạo.    
+Ông Nguyễn Xuân Hạnh         - Trưởng phòng Y tế.       
+Ông Huỳnh Hồng Thế            - Chủ tịch UBMTTQVN thị xã.          
+Ông Phạm Văn Mười              - Chủ tịch Hội Nông dân thị xã.                      
+Bà Vương Thị Yến                 - Chủ tịch Hội LHPN thị xã.                      
+Ông Trần Anh                        - Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã.   
+Ông Đỗ Vũ Ngọc Nam           - Quyền Bí thư Thị đoàn.           
+ÔngNguyễn QuangDáng    -Chủtịch Hội CCB thị xã.
+ Mời Ông Nguyễn Thế Cẩn     - Chính trị viên Ban CHQS thị xã.
+ Mời Ông Nguyễn Minh Phúc  - Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị xã.  
- Ở xã, phường:
+ Chủ tịch UBND.
+ Chỉ huy trưởng quân sự.
2. Nội dung: Họp xét duyệt chính trị NVQS 2 cấp cho công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2015. (Giao cho Ban CHQS thị xã chuẩn bị tài liệu và nội dung buổi họp).
3.Thời gian và địa điểm:
 - Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ  08 giờ 00 ngày 27/11/2014.
- Địa điểm: Phòng họp số 2 -UBND thị xã.

III. Nghe báo cáo tiến độ triển khai đầu tư xây dựng các chợ, siêu thị trên địa bàn thị xã:
1. Thành phần:
- Đồng chí Phạm Trọng Nhân – Phó Chủ tịch UBND thị xã: chủ trì;
- Các thành viên Tổ công tác phụ trách xây dựng và phát triển chợ thị xã;
- Lãnh đạo phòng Kinh tế;
- Lãnh đạo Ban Quản lý dự án;
- Lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch;
- Lãnh đạo phòng Quản lý đô thị;
- Lãnh đạo phòng Tài nguyên & Môi trường;
- Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất;
- Lãnh đạo UBND các xã, phường: Bình Tân, Tân Thiện, Tân Tiến.
2. Nội dung:Nghe báo cáo tiến độ triển khai đầu tư xây dựng các chợ, siêu thị trên địa bàn thị xã.
* Chuẩn bị nội dung: Giao phòng Kinh tế tổng hợp, chuẩn bị nội dung và in ấn tài liệu phục vụ cho buổi làm việc.
3. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian: bắt đầu từ 08 giờ 00, ngày 26/11/2014 (sáng thứ tư).
- Địa điểm: tại Phòng Họp số 3 – UBND thị xã.

IV. Họp bàn thống nhất triển khai việc phối hợp cung cấp thông tin trong luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất:
1. Thành phần:
- Đồng chí Phùng Thị Thọ – Chủ tịch UBND thị xã: chủ trì;
- Lãnh đạo Chi cục Thuế thị xã và cán bộ chuyên môn phụ trách;
- Lãnh đạo phòng Tài nguyên & Môi trường;
- Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thị xã và cán bộ phụ trách tiếp nhận hồ sơ (làm việc tại Bộ phận “Một cửa” thị xã);
- Lãnh đạo UBND các xã, phường và cán bộ phụ trách tiếp nhận hồ sơ (làm việc tại Bộ phận “Một cửa” các xã, phường).
2. Nội dung:Họp bàn thống nhất triển khai việc phối hợp cung cấp thông tin trong luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất.
* Chuẩn bị nội dung: Giao Chi cục Thuế thị xã phối hợp với phòng Tài nguyên & Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thị xã chuẩn bị nội dung phục vụ cho buổi làm việc.
3. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian: bắt đầu từ 14 giờ 00, ngày 26/11/2014 (chiều thứ tư).
- Địa điểm: tại Phòng Họp số 1 – UBND thị xã.

V. Họp Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại của công dân: 
I. Thành phần tham dự:
1.Đ/c Phạm Trọng Nhân – Phó Chủ tịch UBND thị xã,   Chủ tịch HĐTV;  Chủ trì.
2. Ông Kha Ngân Quân – Chánh Thanh tra thị xã,  Phó Chủ tịch Thường trực;
3. Ông Nguyễn Mậu Sâm – Phó phòng TN&MT,  Phó Chủ tịch HĐTV;
4. Ông Trần Thanh Quế - Chánh Văn phòng HĐND & UBND thị xã;
5. Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân – Phó phòng Tư pháp;
6. Đại diện lãnh đạo phòng Kinh tế;
7. Ông Lê Hoàng Phúc – Phó phòng Quản lý đô thị;
8. Ông Phạm Duy Khang – Phó Trưởng Công an thị xã;
9. Mời Ông Huỳnh Hồng Thế - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thị xã;
10. Mời ông Phạm Văn Mười – Chủ tịch Hội nông dân thị xã;
11. Ông Huỳnh Văn Nhật – Cán sự VP HĐND&UBND thị xã, Thư ký HĐTV;
12. Chủ tịch UBND xã Tân Hải (mời họp lúc 14 giờ 00)
13. Chủ tịch UBND phường Bình Tân (mời họp lúc 15 giờ 30).
II. Nội dung: Nghe báo cáo và cho ý kiến giải quyết vụ khiếu nại của ông Trương Năm và của bà Nguyễn Thị Kim Tuyết.
* Giao phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung, in ấn tài liệu và báo cáo tại cuộc họp.
III. Thời gian và địa điểm:
+ Thời gian: Bắt đầu lúc 14 giờ 00 ngày  25/11/2014 (chiều thứ ba).
+ Địa điểm: Tại phòng họp số 3 – UBND thị xã.

VI. Họp Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại của công dân:
I. Thành phần tham dự:
1.Đ/c Phùng Thị Thọ – Chủ tịch UBND thị xã,   Chủ trì.
2. Ông Kha Ngân Quân – Chánh Thanh tra thị xã,  Phó Chủ tịch Thường trực;
3. Ông Nguyễn Mậu Sâm – Phó phòng TN&MT,  Phó Chủ tịch HĐTV;
4. Ông Trần Thanh Quế - Chánh Văn phòng HĐND & UBND thị xã;
5. Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân – Phó phòng Tư pháp;
6. Đại diện lãnh đạo phòng Kinh tế;
7. Ông Lê Hoàng Phúc – Phó phòng Quản lý đô thị;
8. Ông Phạm Duy Khang – Phó Trưởng Công an thị xã;
9. Mời Ông Huỳnh Hồng Thế - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thị xã;
10. Mời ông Phạm Văn Mười – Chủ tịch Hội nông dân thị xã;
11. Ông Huỳnh Văn Nhật – Cán sự VP HĐND&UBND thị xã, Thư ký HĐTV;
12. Chủ tịch UBND phường Tân An;
II. Nội dung:
Nghe báo cáo và cho ý kiến giải quyết vụ khiếu nại của ông Lê Hoàng Mỹ và bà Trần Thị Du.
* Giao phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung, in ấn tài liệu và báo cáo tại cuộc họp.
III. Thời gian và địa điểm:
+ Thời gian: Bắt đầu lúc 08 giờ 00 ngày  26/11/2014 (sáng thứ tư).
+ Địa điểm: Tại phòng họp số 1 – UBND thị xã.

VII. Họp trực tuyến với UBND tỉnh về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới:
I. Thành phần:
1. Ban Chỉ đạo CTXDNTM thị xã:
- Ông Phạm Trọng Nhân - Phó Chủ tịch UBND thị xã, Phó Trưởng ban;
- Ông Trần Hoàng Hải - Phó Trưởng phòng Kinh tế, Thường trực BCĐ;
- Ông Nguyễn Thiệu - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Thành viên;
- Ông Đoàn Thanh Tuấn - Trưởng phòng Quản lý đô thị, Thành viên;
- Ông Ngô Đình Khoa - PTP Kinh tế, Tổ trưởng Tổ CV giúp việc;
- Ông Lê Đình Phúc - CV phòng Kinh tế, Tổ CV giúp việc.
2. Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xã:
- Chủ tịch UBND các xã Tân Tiến, Tân Hải, Tân Bình, Tân Phước.    
  II. Nội dung:
 - Họp trực tuyến Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh: Nghe báo cáo kết quả triển khai thực hiện các tiêu chí nông thôn mới đến cuối tháng 11/2014; kết quả thực hiện việc kiểm tra, đánh giá công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới; tình hình thực hiện và giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014; báo cáo việc bố trí nhân sự chuyên trách công tác nông thôn mới;
- UBND 04 xã chuẩn bị báo cáo về tình hình thực hiện đến cuối tháng 11/2014 và nhiệm vụ tháng 12/2014;
- File tài liệu họp sẽ cập nhật vào sáng thứ tư, ngày 26/11/2014, gửi kèm theo giấy mời tại địa chỉ: Trang thông tin điện tử thị xã lagi.gov.vn (mục Giấy mời họp). Đề nghị thành phần dự họp truy cập, in ấn tài liệu để nghiên cứu.
III. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian: 1 buổi, bắt đầu lúc 14 giờ00, ngày 27/11/2014(Chiều thứ 5)
- Địa điểm:  Tại phòng họp số 1 - UBND thị xã.

VIII. Họp trực tuyến với UBND tỉnh để báo cáo kết quả rà soát tiến độ triển khai các dự án du lịch:
I. Thành phần:
- Ông Tôn Thất Muộn - Phó Chủ tịch UBND thị xã;
- Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin;
- Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch;
- Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Lãnh đạo Thanh tra thị xã;                 
- Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất;
- Lãnh đạo UBND các xã, phường: Bình Tân, Tân Phước, Tân Tiến, Tân Bình.
II. Nội dung: Họp trực tuyến với UBND tỉnh: nghe rà soát tiến độ triển khai các dự án du lịch trên địa bàn tỉnh.
Giao Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu UBND thị xã báo cáo kết quả thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2192/UBND-VXDL ngày 20/6/2014 và các chỉ đạo khác liên quan đến dự án du lịch trên địa bàn.
III. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian: 1 buổi, bắt đầu lúc 14 giờ 00, ngày 25/11/2014(Chiều thứ 3)
- Địa điểm:  Tại phòng họp số 1 - UBND thị xã.
Doanh nghiệp
Lượt truy cập