Giấy mời họp
GIẤY MỜI HỌP HĐND & UBND (Từ ngày 14/4/2014 đến ngày 20/4/2014)
1.họp nghe báo cáo kết quả cấp giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu và việc thực Dự án tổng thể từ đầu năm đến nay.
1. Thành phần:
- Ông Phạm Trọng Nhân – PCT UBND thị xã: chủ trì;
- Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường và công chức phụ trách;
- Giám đốc Văn phòng Đăng ký QSDĐ thị xã;
- Lãnh đạo UBND 09 xã, phường và công chức địa chính.
2. Nội dung: họp nghe báo cáo kết quả cấp giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu và việc thực Dự án tổng thể từ đầu năm đến nay.
Giao phòng Tài nguyên & Môi trường chuẩn bị nội dung và báo cáo tại cuộc họp.
3. Thời gian và địa điểm:                                 
- Thời gian: 14 giờ ngày 14/4/2014 (Chiều thứ Hai).
 - Địa điểm: tại Phòng họp số 1  - UBND thị xã.

2.Nghe báo cáo kết quả triển khai thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn năm 2014 trên địa bàn thị xã.
1. Thành phần tham dự:
- Đồng chí Phùng Thị Thọ - Chủ tịch UBND thị xã: Chủ trì;
- Lãnh đạo UBMTTQVN thị xã;
- Lãnh đạo phòng Quản lý đô thị;
- Lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch;
- Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước La Gi;
- Lãnh đạo Chi cục Thuế La Gi;
- Lãnh đạo UBND và Cán bộ phụ trách đề án GTNT các xã, phường.
2. Nội dung họp: Nghe báo cáo kết quả triển khai thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn năm 2014 trên địa bàn thị xã.
3. Thời gian họp: 01 buổi, vào lúc 9 giờ 00’, ngày 14/4/2014 (Sáng thứ 2).
4. Địa điểm: Phòng họp số 1 - UBND thị xã La Gi.

3.Hội ý Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã mở rộng thông qua các dự thảo báo cáo
1. Thành phần:
- Đồng chí Phùng Thị Thọ - Chủ tịch UBND thị xã: chủ trì;
- Các Phó Chủ tịch UBND thị xã;
- Lãnh đạo phòng Kinh tế;
- Lãnh đạo phòng Tài chính-Kế hoạch;
- Lãnh đạo phòng LĐ-TB&XH;
- Lãnh đạo phòng Quản lý đô thị;
- Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND thị xã;
- Lãnh đạo Chi cục Thống kê thị xã;
- Lãnh đạo Trung tâm Dạy nghề thị xã.
2. Nội dung: Hội ý Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã mở rộng thông qua các dự thảo báo cáo:
2.1.Dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm (2009-2013) thực hiện Kế hoạch số 34-KT/TU ngày 20/10/2008 của BCH Đảng bộ thị xã La Gi về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn:
Giao phòng Kinh tế in ấn Dự thảo báo cáo gửi các đại biểu dự họp chậm nhất vào 8h sáng ngày 16/4/2014 và chuẩn bị nội dung báo cáo tại cuộc họp.
2.2.Dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm:
Giao phòng LĐ-TB&XH in ấn Dự thảo báo cáo gửi các đại biểu dự họp chậm nhất vào 08h sáng 16/4/2014 và chuẩn bị nội dung báo cáo tại cuộc họp.
3. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian: lúc 08 giờ, ngày 17/4/2014 (Sáng thứ Năm)
- Địa điểm: tại Phòng họp số 1 - UBND thị xã La Gi./.

4.Họp trực tuyến với UBND tỉnh về tình hình thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh năm 2013, kế hoạch nhiệm vụ năm 2014, kết quả thực hiện quý I/2014.
1. Thành phần:
- Đồng chí Phạm Trọng Nhân – Phó Chủ tịch UBND thị xã;
- Lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch;
- Lãnh đạo phòng Quản lý đô thị;
- Lãnh đạo Chi cục Thuế thị xã;
- Lãnh đạo Công an thị xã;
- Lãnh đạo UBMTTQVN thị xã;
- Lãnh đạo UBND các xã, phường.
2. Nội dung: Họp trực tuyến với UBND tỉnh về tình hình thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh năm 2013, kế hoạch nhiệm vụ năm 2014, kết quả thực hiện quý I/2014.
Chuẩn bị nội dung: yêu cầu phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu UBND thị xã chuẩn bị nội dung để phát biểu tại cuộc họp.
3. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 14h00, ngày15/4/2014 (chiều thứ ba);
- Địa điểm: tại phòng Họp số 1 - UBND thị xã.

5.Làm việc với sở Tài nguyên và Môi trường, rà soát lại hồ sơ vụ việc khiếu nại của bà Hoàng Thị Lộc theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
1. Thành phần:
- Đại diện lãnh đạo UBND thị xã;
          - Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường;
          - Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất;
- Lãnh đạo và cán bộ địa chính UBND phường Tân An;
2. Nội dung, thời gian và địa điểm làm việc:
- Nội dung: Làm việc với sở Tài nguyên và Môi trường, rà soát lại hồ sơ vụ việc khiếu nại của bà Hoàng Thị Lộc theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút, ngày 15/4/2014(sáng thứ 3).
- Địa điểm làm việc: Phòng họp số 3 – UBND thị xã.
+  Giao phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung, tài liệu có liên quan đến vụ việc khiếu nại của bà Hoàng Thị Lộc.
+ Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã chuẩn bị hồ sơ có liên quan bồi thường cho bà Hoàng Thị Lộc thuộc dự án xây dựng nhà làm việc VKSND thị xã La Gi.

6.
Nghe báo cáo việc giải quyết tháo dỡ các ki ốt trước trụ sở UBND phường Tân An.
1. Thành phần:
- Bà Phùng Thị Thọ – Chủ tịch UBND thị xã – Chủ trì;
- Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch;
- Đội Trưởng Đội Thanh tra xây dựng;
- Trưởng phòng Quản lý đô thị;
- Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Chủ tịch UBND phường Tân An;
- Mời ông Ngô Văn Tuấn – Nguyên Trưởng ban quản lý công trình công cộng thị xã;
- Mời ông Nguyễn Văn Bích – Nguyên Phó Chủ tịch UBND phường Tân An;
2. Nội dung, thời gian và địa điểm làm việc:
- Nội dung: Nghe báo cáo việc giải quyết tháo dỡ các ki ốt trước trụ sở UBND phường Tân An.
- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút, ngày 15/4/2014(sáng thứ 3).
- Địa điểm làm việc: Phòng họp số 1 – UBND thị xã.

7.Nghe báo cáo kết quả kiểm tra, giải quyết đơn của công dân.
1. Thành phần:
- Bà Phùng Thị Thọ – Chủ tịch UBND thị xã – Chủ trì;
- Ông Phạm Trọng Nhân – Phó Chủ tịch UBND thị xã;
- Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thị ủy;
- Chánh Thanh tra thị xã;
- Lãnh đạo Văn phòng HĐND & UBND thị xã;
- Lãnh đạo phòng Kinh tế;
- Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Lãnh đạo UBND xã Tân Bình;
- Lãnh đạo Hạt kiểm Lâm thị xã;
- Trưởng phòng Nội vụ;
- Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hàm Tân.
2. Nội dung, thời gian và địa điểm làm việc:
- Nội dung: Nghe báo cáo kết quả kiểm tra, giải quyết đơn của công dân.
- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 15 giờ 30 phút, ngày 16/4/2014(chiều thứ 4).
- Địa điểm làm việc: Phòng họp số 1 – UBND thị xã.
 Giao Thanh tra thị xã chuẩn bị nội dung và báo cáo tại cuộc họp.
(Giấy mời này thay thế cho giấy mời họp số 172/GM-UBND ngày 11/4/2014 của UBND thị xã).

8.Nghe báo cáo việc giải quyết các vướng mắc tại khu đất Cây Gòn.
1. Thành phần:
- Bà Phùng Thị Thọ – Chủ tịch UBND thị xã – Chủ trì;
- Ông Phạm Trọng Nhân – Phó chủ tịch UBND thị xã;
          - Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Lãnh đạo phòng Quản lý đô thị;
- Lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch;
- Lãnh đạo BQL Công trình công cộng;
- Lãnh đạo UBND phường Tân An;
2. Nội dung, thời gian và địa điểm làm việc:
- Nội dung: Nghe báo cáo việc giải quyết các vướng mắc tại khu đất Cây Gòn.
- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 14 giờ 00 phút, ngày 16/4/2014(chiều thứ 4).
- Địa điểm làm việc: Phòng họp số 1 – UBND thị xã.
Doanh nghiệp
Lượt truy cập