Giấy mời họp
GIẤY MỜI HỌP HĐND & UBND (Từ ngày 01/12/2014 đến ngày 05/12/2014)
1.Họp bàn kế hoạch triển khai Điểm du lịch cộng đồng Cam Bình, xã Tân Phước.
1. Thành phần:
- Đồng chí Tôn Thất Muộn       - PCT UBND thị xã              Chủ trì;              
- Lãnh đạo phòng Quản lý đô thị;
- Lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch;
- Lãnh đạo phòng Kinh tế;
- Lãnh đạo Ban Quản lý dự án;
- Lãnh đạo phòng Tài nguyên - Môi trường;
- Lãnh đạo phòng Văn hóa thông tin;
- Lãnh đạo phòng Nội vụ;
- Chủ tịch UBND xã Tân Phước;
- Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Thăng Long (Chuẩn bị nội dung thông qua các phương án thiết kế nhà xã hội hóa).
 
2. Nội dung:
Họp bàn kế hoạch triển khai Điểm du lịch cộng đồng Cam Bình, xã Tân Phước.
 
3. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 14 giờ 00 ngày 02/12/2014 (chiều thứ 3)
- Địa điểm: Phòng họp số 01.

2.Họp thảo luận dự toán thu – chi ngân sách năm 2015 các xã, phường.
1. Thành phần và nội dung họp:
- Thường trực HĐND thị xã;
- Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND thị xã;
- Đồng chí Phùng Thị Thọ - Chủ tịch UBND thị xã: chủ trì;
- Lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch;
- Lãnh đạo Kho bạc thị xã;
- Lãnh đạo Chi cục Thuế thị xã;
- Chủ tịch UBND và Trưởng ban Tài chính các xã, phường.
2. Nội dung: Họp thảo luận dự toán thu – chi ngân sách năm 2015 các xã, phường.
Chuẩn bị nội dung: Giao phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì chuẩn bị nội dung và in ấn tài liệu phục vụ cho buổi làm việc.
3. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian: 01 buổi, vào lúc 14h00, ngày 02/12/2014 (chiều thứ ba).
- Địa điểm: tại phòng Họp số 2 - UBND thị xã.

3.Đối thoại vụ khiếu nại về lĩnh vực đất đai của bà Trần Thị An
I. Thành phần:
 
- Ông Phạm Trọng Nhân – Phó Chủ tịch UBND thị xã La Gi – Chủ trì;
- Lãnh đạo và Chuyên viên thụ lý hồ sơ Thanh tra thị xã;
- Lãnh đạo phòng Tài nguyên & Môi trường thị xã;
- Lãnh đạo phòng Quản lý đô thị thị xã;
- Lãnh đạo Đội Thanh tra xây dựng thị xã;
- Lãnh đạo phòng Kinh tế thị xã;
- Chuyên viên nội chính Văn phòng HĐND & UBND thị xã;
- Lãnh đạo UBND và cán bộ địa chính phường Bình Tân;
- Bà Trần Thị An là công dân thường trú tại khu phố 5, phường Bình Tân, thị xã La Gi.
 
II. Nội dung:
 
Đối thoại vụ khiếu nại về lĩnh vực đất đai của bà Trần Thị An
Giao Thanh tra thị xã La Gi chuẩn bị nội dung, in ấn tài liệu để phục vụ cuộc họp.
 
III. Thời gian và địa điểm:
Thời gian: 01 buổi, vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 04/12/2014 (sáng thứ năm).
 
Địa điểm: phòng họp số 3 UBND thị xã La Gi.

4.Thống nhất nội dung, chương trình tổ chức gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2014) và 25 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2014).
1. Thành phần và nội dung họp:
- Đồng chí Tôn Thất Muộn - Phó Chủ tịch UBND thị xã: chủ trì;
- Lãnh đạo UBMTTQVN thị xã;
- Lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự thị xã;
- Lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch;
- Lãnh đạo phòng Văn hoá & Thông tin;
- Lãnh đạo Trung tâm Văn hoá – Thông tin & Thể thao thị xã;
- Lãnh đạo Thị đoàn.
2. Nội dung: Thống nhất nội dung, chương trình tổ chức gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2014) và 25 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2014).
Chuẩn bị nội dung: yêu cầu Ban Chỉ huy quân sự thị xã chuẩn bị nội dung và in ấn tài liệu phục vụ cho buổi làm việc.
3. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian: 01 buổi, vào lúc 08h00, ngày 04/12/2014 (sáng thứ năm).
- Địa điểm: tại phòng Họp số 1 - UBND thị xã.

5.Họp triển khai các nội dung để chuẩn bị báo cáo phục vụ Đại hội Đảng.
1. Thành phần:
- Đồng chí Phùng Thị Thọ - Chủ tịch UBND thị xã: chủ trì;
- Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã;
- Lãnh đạo các đơn vị: phòng Tài chính – Kế hoạch, Chi cục Thống kê, phòng Kinh tế, phòng Nội vụ, phòng Quản lý đô thị, Thanh tra thị xã, phòng Tài nguyên & Môi trường, Công an thị xã, phòng Lao động – Thương binh & Xã hội, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã, phòng Giáo dục & Đào tạo, phòng Tư pháp, phòng Y tế, phòng Văn hoá & Thông tin, Trung tâm DS-KHHGĐ, Văn phòng HĐND&UBND thị xã.
2. Nội dung: Họp triển khai các nội dung để chuẩn bị báo cáo phục vụ Đại hội Đảng.
3. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian vào lúc 09h00, ngày 01/12/2014 (sáng thứ hai).
- Địa điểm: tại phòng Họp số 1 - UBND thị xã.

6. Nghe Đội liên ngành báo cáo tình hình hoạt động, kết quả thực hiện theo Thông báo số 277/TB-UBND ngày 11/11/2014 của UBND thị xã:
1. Thành phần tham dự:
- Ông Phạm Trọng Nhân – Phó Chủ tịch UBND thị xã,  Chủ trì;
- Lãnh đạo Công an thị xã;
- Lãnh đạo Đồn Biên phòng Phước Lộc;
- Lãnh đạo BQL Cảng La Gi;
- Lãnh đạo phòng Kinh tế;
- Lãnh đạo Đài Truyền thanh – Truyền hình thị xã;
- Lãnh đạo phòng Quản lý đô thị;
- Lãnh đạo UBND phường Phước Lộc, Phước Hội, Bình Tân;
* Mời thành viên Đội liên ngành làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo đảm ANTT – ATGT đường thủy tuyến sông Dinh và khu vực Cảng La Gi, gồm:
- Ông Ngô Xuân Tài – Phó Đồn trưởng nghiệp vụ ĐBP Phước Lộc Đội trưởng;
- Ông Huỳnh Đức Mai – Phó Giám đốc BQL Cảng La Gi             Đội phó;
- Ông Chu Hoàng Thái – Đội CSGT TTCĐ Công an thị xã            Đội phó;
- Ông Lê Khánh Vân – Phó Bộ phận trật tự điều hành bến BQL Cảng La Gi    Thành viên;
- Ông Hồ Văn Hùng – Phó bộ phận kế hoạch khai thác BQL Cảng La Gi Thành viên;
- Ông Nguyễn Lê Anh Thức – Trạm trưởng Trạm kiểm soát ĐBP Phước Lộc  Thành viên;
- Ông Nguyễn Bá Dũng – Đội phó Đội PC TPMT ĐBP Phước Lộc Thành viên;
- Ông Nguyễn Trung Tuyến – CSKV Công an phường Phước Lộc Thành viên;
2. Nội dung:Nghe Đội liên ngành báo cáo tình hình hoạt động, kết quả thực hiện theo Thông báo số 277/TB-UBND ngày 11/11/2014 của UBND thị xã.
3. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian: Lúc 08 giờ 00 , ngày 03/12/2014 (sáng thứ 4)
- Địa điểm: Tại phòng họp số  1  – UBND thị xã.
(Giao Đồn Biên phòng Phước Lộc – Đơn vị là Đội trưởng Đội Liên ngành phối hợp với các cơ quan là thành viên của Đội chuẩn bị nội dung báo cáo kết quả thực hiện Thông báo số 277/TB-UBND ngày 11/11/2014 của UBND thị xã, in ấn tài liệu phục vụ cuộc họp).
Doanh nghiệp
Lượt truy cập