Giấy mời họp
GIẤY MỜI HỌP HĐND & UBND (Từ ngày 25/8/2014 đến ngày 29/8/2014)
1.Phổ biến các Luật, Nghị định, quy định, văn bản mới liên quan đến lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.
1. Thành phần:
* Ở tỉnh:
- Đại diện lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng tỉnh Bình Thuận.
- Đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn- Đo lường – Chất lượng;
* Ở thị xã:
- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách KHCN Phòng Kinh tế;
- Đại diện UBND các xã, phường: 01 lãnh đạo và 01 cán bộ phụ trách;
- Đại diện Ban Quản lý các chợ: Tân An, Tân Hải (mỗi đơn vị cử 01 lãnh đạo và 01 nhân viên), riêng BQL chợ La Gi cử 01 lãnh đạo và 02 nhân viên;
- Đại diện Đài Truyền thanh – Truyền hình thị xã (dự đưa tin).
2. Nội dung: Phổ biến các Luật, Nghị định, quy định, văn bản mới liên quan đến lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.
3. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian: 01 buổi sáng, bắt đầu lúc 7 giờ 30’ ngày 27/8/2014 (sáng Thứ Tư).
- Địa điểm: Tại phòng họp số 03- Hội trường UBND thị xã.
Giao Phòng Kinh tế phối hợp Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng chuẩn bị nội dung, in ấn tài liệu…phục vụ lớp tập huấn.

2.Làm việc với Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bình Thuận về tình hình triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ VI (2014-2015); phát động Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên, nhi đồng lần thứ VIII (2014-2015) trên địa bàn thị xã.
1. Thành phần:
- Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Chủ trì;
- Đại diện lãnh đạo Thị đoàn;
- Đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND;
- Đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa và TT;
- Đại diệnlãnh đạo Đài Truyền thanh-TH;
- Đại diện lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý Đô thị;
- Đại diện lãnh đạo Phòng Y tế;
- Đại diện lãnh đạo Hội Nông dân thị xã.
2. Nội dung: Làm việc với Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bình Thuận về tình hình triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ VI (2014-2015); phát động Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên, nhi đồng lần thứ VIII (2014-2015) trên địa bàn thị xã.
3. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian:Vào lúc 8 giờ 00, ngày 26/8/2014 (Sáng Thứ Ba).
- Địa điểm: Phòng họp số 1.
(Giao Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung và báo cáo tại cuộc họp về Hội thi sáng tạo kỹ thuật; Thị Đoàn chuẩn bị nội dung và báo cáo tại cuộc họp về Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên, nhi đồng).

3.
Nghe các Tiểu ban báo cáo Kế hoạch chuẩn bị tổ chức “Hội trại tòng quân” và “Lễ giao nhận quân” năm 2014của thị xã La Gi đã được Chủ tịch Hội đồng NVQS thị xã kết luận, quán triệt, triển khai tại cuộc họp Hội đồng NVQS ngày 15/8/2014.
1.Thành phần:
          * Bà Phùng Thị Thọ - Chủ tịch UBND thị xã- Kiêm Chủ tịch Hội đồng NVQS thị xã - Chủ trì.
- Các thành viên Ban Tổ chức “Hội trại tòng quân”, Lễ giao nhận và đưa quân gồm các ông, bà có tên tại Quyết định số 1065/QĐ-UBND ngày 06/8/2014 của Chủ tịch UBND thị xã về việc thành lập Ban Tổ chức “Hội trại tòng quân”, Lễ giao nhận và đưa quân năm 2014.
- Các thành viên các Tiểu ban bảo đảm“Hội trại tòng quân”, Lễ giao nhận và đưa quân gồm các ông, bà có tên tại Quyết định số 1086/QĐ-BTC ngày 11/8/2014 của Trưởng Ban Tổ chức “Hội trại tòng quân” thị xã về việc thành lập các tiểu ban “Hội trại tòng quân”, Lễ giao nhận và đưa quân năm 2014.
- Chủ tịch UBND 09 xã, phường.
          2. Nội dung:
          - Nghe các Tiểu ban báo cáo Kế hoạch chuẩn bị tổ chức “Hội trại tòng quân” và “Lễ giao nhận quân” năm 2014của thị xã La Gi đã được Chủ tịch Hội đồng NVQS thị xã kết luận, quán triệt, triển khai tại cuộc họp Hội đồng NVQS ngày 15/8/2014.
          - Tiếp tục triển khai những công việc tiếp theo của kế hoạch tổ chức “Hội trại tòng quân” và “Lễ giao nhận quân” năm 2014của thị xã La Gi.
3. Thời gian: Vào lúc08giờngày25/8/2014(Sáng thứ hai)
4.Địa điểm: Tại phòng họp số 2 -UBND thị xã La Gi.
Doanh nghiệp
Lượt truy cập