Giấy mời họp
GIẤY MỜI HỌP HĐND & UBND (Từ ngày 27/4/2015 đến ngày 8/05/2015)
1.Họp Hội đồng NVQS thị xãtriển khai Kế hoạch thăm chiến sỹ mới nhâp ngũ tháng 3 năm 2015 (giao cho Ban CHQS thị xã chuẩn bị nội dung và tài liệu phục vụ cho buổi họp).
1.Thành phần:
* Ởthị xã:
          - Bà Phùng Thị Thọ - Chủ tịch UBND thị xã kiêm Chủ tịch HĐ.NVQS.
            -Đại diện thành viênHội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã gồm các ông, bà có tên sau:
          +Ông Võ Phước Ân                 - Chỉ huy trưởng BCHQS thị xã.      
          + Ông Nguyễn Thiệu                - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch.
          +Ông Huỳnh Hồng Thế           - Chủ tịch UBMTTQVN thị xã.          
          +Bà Vương Thị Yến                - Chủ tịch Hội LHPN thị xã.                      
          +Ông Đỗ Vũ Ngọc Nam          - Quyền Bí thư Thị đoàn.         
* Ở xã, phường:
- Chủ tịch UBND (Chủ tịch HĐ NVQS) các xã, phường.
            2. Nội dung:
            Họp Hội đồng NVQS thị xãtriển khai Kế hoạch thăm chiến sỹ mới nhâp ngũ tháng 3 năm 2015 (giao cho Ban CHQS thị xã chuẩn bị nội dung và tài liệu phục vụ cho buổi họp).
          3.Thời gian và địa điểm:
          - Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ  08 giờ 00 ngày 27/4/2015.
          - Địa điểm: Phòng họp số 1 -UBND thị xã.
Doanh nghiệp
Lượt truy cập