Giấy mời họp
GIẤY MỜI HỌP HĐND & UBND (Từ ngày 20/10/2014 đến ngày 24/10/2014)
I. Họp Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thị xã La Gi mở rộng 09 tháng đầu năm 2014:
1. Thành phần:
- Đồng chí Phùng Thị Thọ - Chủ tịch UBND thị xã: chủ trì;
- Các thành viên BĐD NHCSXH thị xã:
+ Bà Võ Thị Minh Thảo - Giám đốc PGD NHCSXH thị xã;
+ Ông Trần Thanh Quế - Chánh Văn phòng HĐND&UBND thị xã;
+ Lãnh đạo phòng Kinh tế thị xã;
+ Ông Nguyễn Thiệu - Trưởng phòng Tài chính kế hoạch thị xã;
+ Ông Lê Viết Nghĩa - Trưởng phòng Lao động TBXH thị xã;
+ Ông Huỳnh Hồng Thế - Chủ tịch UBMTTQVN thị xã;
+ Ông Phạm Văn Mười - Chủ tịch Hội Nông dân thị xã;
+ Bà Vương Thị Yến - Chủ tịch Hội LHPN thị xã;
+ Lãnh đạo Thị đoàn La Gi;
+ Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh thị xã.
- Lãnh đạo UBND các xã, phường.
2. Nội dung: Họp Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thị xã La Gi mở rộng 09 tháng đầu năm 2014.
(Yêu cầu phòng Giao dịch NHCSXH thị xã chuẩn bị nội dung và in ấn tài liệu phục vụ cho buổi làm việc).
3. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 08h00, ngày20/10/2014 (sáng thứ hai);
- Địa điểm: tại phòng Họp số 1  - UBND thị xã.

II. Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2014:
1.
Thành phần:
- Ông Phạm Trọng Nhân – Phó Chủ tịch UBND thị xã.
- Các Thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã mở rộng gồm các ông, bà có tên sau:
+Ông Võ Phước Ân                  - Chỉ huy trưởng BCHQS thị xã.
+ Ông Nguyễn Long                  - Trưởng Công an thị xã.
+ Ông Nguyễn Thiệu                  - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch.
+Ông Trịnh Văn Thái                - Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin.   
+ Ông Lê Viết Nghĩa                 - Trưởng phòng LĐTB&XH.     
+Ông Nguyễn Đức Vàng          - Trưởng phòng Tư pháp.          
+Ông Lữ Duy Minh                  - Trưởng phòng Giáo dục- Đào tạo.    
+Ông Nguyễn Xuân Hạnh         - Trưởng phòng Y tế.       
+Ông Huỳnh Hồng Thế            - Chủ tịch UBMTTQVN thị xã.          
+Ông Phạm Văn Mười              - Chủ tịch Hội Nông dân thị xã.                      
+Bà Vương Thị Yến                 - Chủ tịch Hội LHPN thị xã.                      
+Ông Trần Anh                        - Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã.   
+Ông Đỗ Vũ Ngọc Nam           - Quyền Bí thư Thị đoàn.           
+ÔngNguyễn QuangDáng    -Chủtịch Hội CCB thị xã.
+ Mời Ông Nguyễn Thế Cẩn     - Chính trị viên Ban CHQS thị xã.
+ Mời Ông Nguyễn Minh Phúc  - Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị xã.  
 - Chủ tịch UBND các xã, phường (Chủ tịch Hội đồng NVQS xã, phường).
2. Nội dung: Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2014.
Chuẩn bị nội dung: Giao cho Ban CHQS thị xã chuẩn bị nội dung phát biểu thảo luận tại Hội nghị.
3.Thời gian và địa điểm:
 - Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ  14 giờ 00 ngày 20/10/2014.
- Địa điểm: phòng Họp số 1 -UBND thị xã.

III. Làm việc liên quan đến việc khiếu nại của ông Trần Đức Long:
1. Thành phần:
- Ông Phạm Trọng Nhân – Phó Chủ tịch UBND thị xã, Chủ trì;
- Lãnh đạo Thanh tra và chuyên viên thanh tra thị xã;
- Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã;
- Lãnh đạo phòng Kinh tế thị xã;
- Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã;
- Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND thị xã;
- Lãnh đạo và Công chức Địa chính xã Tân Hải;
- Ông Đinh Trung Kha – Tổ trưởng tổ 891/QĐ-UBND ngày 13/8/2008.
2. Nội dung: Liên quan đến việc khiếu nại của ông Trần Đức Long – Thường trú thôn Hiệp Thành, xã Tân Hải, thị xã La Gi.
3. Thời gian:
- Buổi họp bắt đầu lúc: 08 giờ00 phút, ngày 20 tháng 10 năm 2014 (sáng thứ 2).
4. Địa điểm:
-  Phòng họp số 03, UBND thị xã La Gi.

IV. Làm việc với Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4:
1. Thành phần:
- Đồng chí Phạm Trọng Nhân – Phó Chủ tịch UBND thị xã;
- Lãnh đạo phòng Kinh tế;
- Lãnh đạo phòng Quản lý đô thị;
- Lãnh đạo phòng Tài nguyên & Môi trường;
- Lãnh đạo UBND các xã, phường: Tân Phước, Tân An, Tân Bình, Tân Tiến, Tân Hải.
2. Nội dung: Làm việc với Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 – Chi nhánh phía nam liên quan đến việc đầu tư dự án “Đường dây 110kV Hàm Tân – Tân Thành, tỉnh Bình Thuận”.
3. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian: bắt đầu lúc 14h00, ngày22/10/2014 (chiều thứ tư);
- Địa điểm: tại phòng Họp số 3 - UBND thị xã

V.Họp Ban chỉ đạo Đề án thực hiện lộ trình tiến tới Bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020 trên địa bàn thị xã La Gi.
1. Thành phần:
- Ông Tôn Thất Muộn – Phó Chủ tịch UBND thị xã: chủ trì;
- Ông Huỳnh Hồng Thế - Chủ tịch UBMTTQVN thị xã;
- Ông Trần Anh – Chủ tịch Liên đoàn Lao động;
- Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ;
- Ông Phạm Văn Mười – Chủ tịch Hội Nông dân thị xã;
- Ông Nguyễn Quang Dáng – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh;
- Ông Đỗ Vũ Ngọc Nam – Q. Bí thư Thị đoàn La Gi;
- Ông Nguyễn Xuân Hạnh – Trưởng phòng Y tế;
- Ông Nguyễn Hữu Thành – Giám đốc Bảo hiểm xã hội;
- Bà Võ Thị Kim Anh – Phó Trưởng phòng Lao động – TB&XH;
- Ông Lữ Duy Minh – Trưởng phòng GD&ĐT thị xã;
- Ông Nguyễn Hữu Lâm – Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch;
- Ông Trịnh Văn Thái – Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin;
- Ông Nguyễn Ngọc Hải – Trưởng Đài TT-TH thị xã;
- Ông Trần Hảo – Giám đốc Trung tâm Văn hóa TT&TT;
- Ông Lê Đình Tàu – Trưởng Ban Đại diện Hội Người cao tuổi;
- Phó Chủ tịch (phụ trách VH-XH) UBND các xã, phường.
2. Nội dung làm việc: Họp Ban chỉ đạo Đề án thực hiện lộ trình tiến tới Bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020 trên địa bàn thị xã La Gi.
        Giao Phòng Y tế và Bảo hiểm xã hội thị xã chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp.
3. Thời gian và địa điểm:
Thời gian: Vào lúc 14 giờ 00 ngày 22/10/2014 (Chiều thứ 4).
Địa điểm: tại Phòng họp số 2 - UBND thị xã.

VI.Họp UBND thị xã mở rộng để thông qua dự thảo Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 – 2020 của thị xã La Gi.
1. Thành phần:
- Thường trực HĐND thị xã;
- Đồng chí Phùng Thị Thọ – Chủ tịch UBND thị xã: chủ trì;
- Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã;
- Các đồng chí Uỷ viên UBND thị xã;
- Lãnh đạo các phòng ban, đơn vị: Tài chính – Kế hoạch, Ban Quản lý dự án, Kho bạc thị xã, Tài nguyên & Môi trường, Quản lý đô thị, Nội vụ, Tư pháp, Kinh tế, LĐ-TB&XH, Y tế, Giáo dục – Đào tạo, Văn hóa & Thông tin, Ban Quản lý Công trình công cộng, Trung tâm Dạy nghề, Đài Truyền thanh – Truyền hình, Trung tâm Văn hóa – Thông tin & Thể thao, Trung tâm Phát triển quỹ đất.
- Lãnh đạo UBND các xã, phường.
2. Nội dung: Họp UBND thị xã mở rộng để thông qua dự thảo Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 – 2020 của thị xã La Gi.
- Yêu cầu các đơn vị được mời dự họp nghiên cứu trước dự thảo kế hoạch (gửi kèm theo giấy mời họp này) để có ý kiến phát biểu tại cuộc họp.
3. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian: bắt đầu lúc 08h00, ngày22/10/2014 (sáng thứ tư);
- Địa điểm: tại phòng Họp số 1 - UBND thị xã.

VII.làm việc với Thanh tra tỉnh về những nội dung liên quan đến việc tố cáo tiếp của công dân đối với ông Đinh Tấn Anh – Chủ tịch UBND phường Bình Tân.
1. Thành phần:
- Đồng chí Phạm Trọng Nhân - Phó Chủ tịch UBND thị xã.
- Đại diện Thanh tra thị xã.
- Đội trưởng Đội Thanh tra xây dựng thị xã.
2. Nội dung, thời gian và địa điểm làm việc:
- Nội dung: làm việc với Thanh tra tỉnh về những nội dung liên quan đến việc tố cáo tiếp của công dân đối với ông Đinh Tấn Anh – Chủ tịch UBND phường Bình Tân.
- Thời gian: vào lúc 14 giờ, ngày 21/10/2014.
- Địa điểm làm việc: Phòng họp 1 – UBND thị xã. 
* Giao Thanh tra thị xã chủ trì, phối hợp với Đội Thanh tra xây dựng thị xã chuẩn bị báo cáo các nội dung nêu trong Giấy mời họp số 1680/GM-TTBT ngày 29/9/2014 của Thanh tra tỉnh Bình Thuận (đã có chuyển cho các cơ quan) để lãnh đạo UBND thị xã làm việc. 

VIII.Làm việc với đoàn Kiểm tra, thẩm định số liệu kết quả tự đánh giá của đơn vị so với tình hình triển khai ứng dụng CNTT thực tế tại đơn vị.
Căn cứ Thông báo số 37/TB-HĐTĐ Lịch thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng kết quả hoạt động triển khai ứng dụng CNTT trong các cơ quan, đơn vị năm 2014. Chủ tịch UBND thị xã La Gi kính mời:
* Thành phần mời :
- Đ/c Tôn Thất Muộn, PCT UBND thi xã;
- Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND thị xã;
- Lãnh đạo và Chuyên viên phụ trách CNTT phòng Văn hóa và Thông tin;
- Lãnh đạo phòng Nội vụ;
- Lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch;
- Quản trị mạng Văn phòng HĐND&UBND thị xã.
* Nội dung:
Làm việc với đoàn Kiểm tra, thẩm định số liệu kết quả tự đánh giá của đơn vị so với tình hình triển khai ứng dụng CNTT thực tế tại đơn vị.
* Thời gian : Vào lúc 14 giờ 00 ngày 23/10/2014 (chiều thứ 5).
* Địa điểm  : Tại phòng họp số 1.
Đề nghị các thành phần tham dự đầy đủ, đúng thời gian và địa điểm để buổi họp đạt kết quả./.
Doanh nghiệp
Lượt truy cập