Giấy mời họp
GIẤY MỜI HỌP HĐND & UBND (Từ ngày 03/11/2014 đến ngày 07/11/2014)
1.Làm việc với Đoàn Kiểm tra ­- Sở Nội vụ về công tác nội vụ năm 2014
1. Thành phần:
- Đồng chí Phùng Thị Thọ - Chủ tịch UBND thị xã;
- Lãnh đạo phòng Nội vụ;
- Lãnh đạo Văn phòng HĐND & UBND thị xã;
- Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký QSDĐ thị xã;
- Công chức phụ trách Bộ phận “Một cửa” thị xã;
2. Nội dung, thời gian:
Làm việc với Đoàn Kiểm tra ­- Sở Nội vụ về công tác nội vụ năm 2014, cụ thể:
2.1. Thống nhất kế hoạch kiểm tra công tác nội vụ năm 2014:
Bắt đầu lúc08 giờ đến 9 giờ ngày 03/11/2014 (sáng thứ Hai).
Ghi chú:sau cuộc họp, Đoàn kiểm tra sẽ làm việc trực tiếp với phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND & UBND (bộ phận Một cửa), Văn phòng Đăng ký QSDĐ, UBND xã Tân Bình, UBND xã Tân Phước theo lịch đã được thông báo tại Công văn số 2298/SNV-XDCQ ngày 20/11/2014 của Sở Nội vụ. Do đó yêu cầu các đơn vị chuẩn bị tốt nội dung để làm việc với Đoàn kiểm tra (chỉ đạo tại Công văn số 2609/UBND-TH ngày 29/10/2014).
2.2. Nghe thông báo sơ bộ về kết quả kiểm tra:
Bắt đầu lúc15 giờ 30 đến 17 giờ ngày 03/11/2014 (chiều thứ Hai).
3. Địa điểm:tại Phòng họp số 1  - UBND thị xã.

2.Nghe báo cáo kết quả triển khai thực hiện Thông báo số 242/TB-UBND ngày 29/9/2014 của UBND thị xã về ý kiến kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch – Phạm Trọng Nhân tại buổi làm việc giải quyết các vấn đề liên quan đến trật tự tại khu vực Cảng cá La Gi và các kiến nghị của Công ty Cổ phần V.S.G
1. Thành phần:
- Đồng chí Phạm Trọng Nhân – Phó Chủ tịch UBND thị xã: chủ trì;
- Lãnh đạo phòng Kinh tế;
- Lãnh đạo Ban Quản lý Cảng;
- Lãnh đạo phòng Quản lý đô thị;
- Lãnh đạo Công an thị xã;
- Lãnh đạo phòng Tài nguyên & Môi trường;
- Lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch;
- Lãnh đạo Ban Quản lý dự án;
- Lãnh đạo Đồn Biên phòng Phước Lộc;
- Lãnh đạo UBND phường Phước Lộc.
2. Nội dung: Nghe báo cáo kết quả triển khai thực hiện Thông báo số 242/TB-UBND ngày 29/9/2014 của UBND thị xã về ý kiến kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch – Phạm Trọng Nhân tại buổi làm việc giải quyết các vấn đề liên quan đến trật tự tại khu vực Cảng cá La Gi và các kiến nghị của Công ty Cổ phần V.S.G
3. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian: bắt đầu lúc 08h00, ngày04/11/2014 (sáng thứ ba);
- Địa điểm: tại phòng Họp số 1 - UBND thị xã.
Chuẩn bị nội dung: yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo kết quả thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND thị xã tại Thông báo số 242/TB-UBND ngày 29/9/2014.

3.họp nghe báo cáo kết quả cấp Giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu, thực hiện Dự án tổng thể từ đầu năm đến nay và bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ trong thời gian đến.
1. Thành phần:
- Đồng chí Phạm Trọng Nhân - PCT UBND thị xã: chủ trì;
- Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường và công chức phụ trách;
- Giám đốc Văn phòng Đăng ký QSDĐ thị xã;
- Lãnh đạo UBND 09 xã, phường và công chức địa chính.
2. Nội dung: họp nghe báo cáo kết quả cấp Giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu, thực hiện Dự án tổng thể từ đầu năm đến nay và bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ trong thời gian đến.
Giao phòng Tài nguyên & Môi trường chuẩn bị nội dung và báo cáo tại cuộc họp.
3. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian: 14 giờ ngày 04/11/2014 (Chiều thứ Ba).
 - Địa điểm: tại Phòng họp số 1 - UBND thị xã.

4.Họp Ban Chỉ đạo thu và chống thất thu ngân sách thị xã.
1. Thành phần:
- Thường trực Thị uỷ;
- Đồng chí Phùng Thị Thọ - Chủ tịch UBND thị xã                    : Trưởng ban
- Các thành viên Ban Chỉ đạo thu và chống thất thu ngân sách thị xã:
+ Ông Nguyễn Ngọc Trai - Chi cục trưởng Chi cục Thuế          : Phó ban trực
+ Ông Nguyễn Thiệu - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch       : Phó ban
+ Ông Nguyễn Long - Trưởng Công an thị xã                            : Thành viên
+ Ông Đoàn Thanh Tuấn - Trưởng phòng Quản lý đô thị          : Thành viên
+ Ông Nguyễn Đức Dũng - Đội trưởng Đội QLTT số 2             : Thành viên
+ Ông Lê Xuân Quốc -  Giám đốc Ban Quản lý dự án               : Thành viên
+ Ông Thiên Quốc Phúc - Trưởng phòng TN&MT                    : Thành viên
+ Ông Nguyễn Đình Sáng - Giám đốc Trung tâm PTQĐ           : Thành viên
+ Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai - Giám đốc Kho bạc thị xã             : Thành viên
+ Ông Trần Quang Hải - Viện trưởng VKS nhân dân                  : Thành viên
+ Lãnh đạo phòng Kinh tế;
+ Lãnh đạo UBMTTQVN thị xã.
- Tổ chuyên viên giúp việc cho Ban Chỉ đạo:
+ Ông Nguyễn Duy Trinh - Đội trưởng Đội nghiệp vụ TH-DT    : Tổ trưởng
+ Bà Lê Quyên - Cán bộ phòng Tài chính - Kế hoạch                : Tổ viên
+ Ông Văn Khoa - Chuyên viên VP.HĐND&UBND thị xã         : Tổ viên
- Đội trưởng các Đội thuế (thành phần này nhờ Chi cục Thuế mời giúp).
- Lãnh đạo UBND các xã, phường.
2. Nội dung: Họp Ban Chỉ đạo thu và chống thất thu ngân sách thị xã.
Chuẩn bị nội dung: Giao Chi cục Thuế thị xã tham mưu Ban Chỉ đạo chuẩn bị nội dung báo cáo tại cuộc họp.
3. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 14h00, ngày05/11/2014 (chiều thứ tư);
- Địa điểm: tại phòng Họp số 1 - UBND thị xã.

5.Nghe báo cáo và cho ý kiến giải quyết việc bổ sung khối lượng cát san nền công trình công viên Hồ Xuân Hương.
1. Thành phần:
- Đồng chí Phùng Thị Thọ – Chủ tịch UBND thị xã: chủ trì;
- Lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch;
- Lãnh đạo phòng Quản lý đô thị;
- Lãnh đạo Ban Quản lý Công trình công cộng thị xã;
- Lãnh đạo UBND phường Tân An.
2. Nội dung: Nghe báo cáo và cho ý kiến giải quyết việc bổ sung khối lượng cát san nền công trình công viên Hồ Xuân Hương.
Chuẩn bị nội dung: Yêu cầu Ban Quản lý Công trình công cộng chuẩn bị nội dung báo cáo tại cuộc họp.
3. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian: bắt đầu lúc 08h00, ngày05/11/2014 (sáng thứ tư);
- Địa điểm: tại phòng Họp số 1 - UBND thị xã.

6.Sơ kết 3 năm Đề án 343, triển khai nhiệm vụ đề án 343 đến năm 2015
1. Thành phần:
* Cấp tỉnh:
- BCĐ Đề án 343 tỉnh Bình Thuận;
- Thường trực Hội LHPN tỉnh.
* Cấp thị xã:
- Đ/c Tôn Thất Muộn – Phó Chủ tịch UBND thị xã (Chủ trì);
- Lãnh đạo Ban Dân vận Thị ủy;
- Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận TQVN thị xã;
- Các thành viên BCĐ Đề án 343 thị xã;
- Đài Truyền thanh – truyền hình thị xã;
* Cấp xã, phường:
- Trưởng BCĐ Đề án 343 các xã, phường;
- Chủ tịch Hội LHPN các xã, phường;
2. Nội dung:
- Sơ kết 3 năm Đề án 343, triển khai nhiệm vụ đề án 343 đến năm 2015.
(Hội LHPN  thị xã chuẩn bị nội dung để báo cáo tại cuộc họp)
3. Thời gian và địa điểm:
01 buổi, vào lúc 7h30’, ngày06/11/2014 tại Phòng họp số 2 - UBND thị xã.
Doanh nghiệp
Lượt truy cập