Giấy mời họp
GIẤY MỜI HỌP HĐND & UBND (Từ ngày 2/03/2015 đến ngày 7/03/2015)
1.Nghe báo cáo và cho ý kiến giải quyết đối với vụ tranh chấp đất giữa ông Đinh Tấn Đức với ông Phan Văn Cường.
I. Thành phần tham dự:
1. Đ/c Phạm Trọng Nhân – Phó Chủ tịch UBND thị xã,   Chủ tịch HĐTV;  Chủ trì.
2. Ông Kha Ngân Quân – Chánh Thanh tra thị xã,  Phó Chủ tịch Thường trực;
          3. Ông Nguyễn Mậu Sâm – Phó phòng TN&MT,  Phó Chủ tịch HĐTV;
          4. Ông Trần Thanh Quế - Chánh Văn phòng HĐND & UBND thị xã;
          5. Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân – Phó phòng Tư pháp;
          6. Đại diện lãnh đạo phòng Kinh tế;
          7. Ông Lê Hoàng Phúc – Phó phòng Quản lý đô thị;
          8. Ông Phạm Duy Khang – Phó Trưởng Công an thị xã;
          9. Mời Ông Huỳnh Hồng Thế - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thị xã;
          10. Mời ông Phạm Văn Mười – Chủ tịch Hội nông dân thị xã;
11. Chủ tịch và Cán bộ địa chính UBND xã Tân Phước;
          12. Ông Huỳnh Văn Nhật – Cán sự VP HĐND&UBND thị xã, Thư ký HĐTV;
II. Nội dung: Nghe báo cáo và cho ý kiến giải quyết đối với vụ tranh chấp đất giữa ông Đinh Tấn Đức với ông Phan Văn Cường.
* Giao phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung, in ấn tài liệu và báo cáo tại cuộc họp.
III. Thời gian và địa điểm:
+ Thời gian: Bắt đầu lúc 14 giờ 00, ngày  05/03/2015 (thứ Năm)
+ Địa điểm: Tại phòng họp số 1– UBND thị xã.

2.họp cho ý kiến liên quan đến việc xác định nghĩa vụ tài chính đối với lô đất số 40B đường Thống Nhất, phường Phước Hội.
 1. Thành phần:
- Bà Phùng Thị Thọ - Chủ tịch UBND thị xã: chủ trì;
- Đại diện lãnh đạo các phòng ban, gồm: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Ban Quản lý Công trình công cộng, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi cục Thuế, Phòng LĐ- TB & XH, Văn phòng Đăng ký QSD đất thị xã, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã.
- Đại diện lãnh đạo UBND phường Phước Hội.
2. Nội dung: họp cho ý kiến liên quan đến việc xác định nghĩa vụ tài chính đối với lô đất số 40B đường Thống Nhất, phường Phước Hội.
 
3. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian: vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 3 năm 2015.
- Địa điểm: Phòng họp số 1 - UBND thị xã La Gi.
* Giao Chi cục Thuế thị xã chuẩn bị nội dung và báo cáo tại cuộc họp.

3.Triển khai việc thống kê lao động đang làm việc đã qua đào tạo theo Kế hoạch số 380/KH-UBND ngày 05/02/2015 của UBND tỉnh;
I. Thành phần:
- Lãnh đạo và chuyên viên phòng Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Lãnh đạo UBND xã, phường và Cán bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cùng cấp.
II. Nội dung:
- Triển khai việc thống kê lao động đang làm việc đã qua đào tạo theo Kế hoạch số 380/KH-UBND ngày 05/02/2015 của UBND tỉnh;
- Triển khai các chế độ mới đối với đối tượng bảo trợ xã hội;
III. Thời gian và địa điểm:
7 giờ 30 phút, ngày 05/3/2015 tại phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

4.Làm việc với Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường liên quan đến khiếu nại của ông Trần Đức Long và ông Đinh Hữu.
1. Thành phần:
- Ông Phạm Trọng Nhân – Phó Chủ tịch UBND thị xã.
- Chánh Thanh tra thị xã;
- Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Trưởng phòng Kinh tế;
- Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất;
- Chủ tịch và cán bộ Địa chính xã Tân Hải;
- Chủ tịch và cán bộ địa chính xã Tân Tiến (mời họp lúc 10 giờ 00).
2. Nội dung, thời gian và địa điểm làm việc:
- Nội dung: Làm việc với Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường liên quan đến khiếu nại của ông Trần Đức Long và ông Đinh Hữu.
- Thời gian: Bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút, ngày 06/3/2015 (sáng thứ Sáu).
- Địa điểm làm việc: Phòng họp số 1 – UBND thị xã.
- Giao Thanh tra thị xã chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và nội dung làm việc liên quan đến khiếu nại của ông Trần Đức Long mà UBND tỉnh đã có ý kiến tại Thông báo số 16/TB-UBND ngày 19/01/2015.
- Giao phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị hồ sơ, tài liệu vụ việc khiếu nại của ông Đinh Hữu và nội dung liên quan đến và việc thực hiện Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 12/01/2015 của UBND tỉnh thu hồi đất đã cho Công ty Cổ phần Trần Vũ thuê tại xã Tân Tiến.

5.
Nghe báo cáo và cho ý kiến liên quan đến việc thẩm giấy CNQSDĐ của ông Trần Văn Luân.
 1. Thành phần:
- Ông Phạm Trọng Nhân – Phó Chủ tịch UBND thị xã: Chủ trì;
- Chánh Thanh tra thị xã;
- Lãnh đạo phòng Tư pháp;
- Lãnh đạo Văn phòng HĐND & UBND thị xã;
- Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký QSD đất thị xã;
- Lãnh đạo và cán bộ địa chính UBND xã Tân Bình;
2. Nội dung: Nghe báo cáo và cho ý kiến liên quan đến việc thẩm giấy CNQSDĐ của ông Trần Văn Luân.
3. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian: Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 06/3/2015 (chiều thứ Sáu)
- Địa điểm: Phòng họp số 1 - UBND thị xã La Gi.
* Giao Thanh tra thị xã chuẩn bị nội dung, tài liệu và báo cáo tại cuộc họp.
Doanh nghiệp
Lượt truy cập