Giấy mời họp
GIẤY MỜI HỌP HĐND & UBND (Từ ngày 8/12/2014 đến ngày 12/12/2014)
1. Dự Hội nghị quán triệt Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu và Luật Xây dựng:
1. Thành phần:
- Đồng chí Phùng Thị Thọ - Chủ tịch UBND thị xã;
- Đại diện lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch;
- Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án;
- Đại diện lãnh đạo phòng Quản lý đô thị.
2. Nội dung: Dự Hội nghị quán triệt Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu và Luật Xây dựng.
3. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian: 01 ngày, ngày15/12/2014 (thứ hai);
- Địa điểm: tại Hội trường B, Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Thuận.

2.Hội nghị trực tuyến sơ kết Đề án 343 và Đề án 704 của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. 

       1. Thành phần:
          * Thị xã:
          - Ông Tôn Thất Muộn – Phó Chủ tịch UBND thị xã;
          - Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã;
         - Thành viên Ban Chỉ đạo Đề án 343 và 704 thị xã: Ban Tuyên giáo Thị ủy, Tài chính – Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo, Lao động – Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh – Truyền hình, Y tế, Trung tâm Y tế, Trung tâm Dân số - KHHGĐ, Hội Nông dân, Thị đoàn La Gi, Liên đoàn Lao động.
          * Xã, phường:
          - Phó Chủ tịch UBND các xã, phường;
          - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, phường (nhờ UBND xã, phường mời giúp).
         2. Nội dung: Hội nghị trực tuyến sơ kết Đề án 343 và Đề án 704 của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.
- File tài liệu họp gửi kèm theo giấy mời tại địa chỉ: Trang thông tin điện tử thị xã lagi.gov.vn (mục Giấy mời họp). Đề nghị thành phần dự họp truy cập, in ấn tài liệu để nghiên cứu.
       (Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã chuẩn bị nội dung phát biểu và gửi cho lãnh đạo UBND thị xã chậm nhất trước 16h00’ chiều, ngày 12/12/2014).
        3. Thời gian và địa điểm:
         - Thời gian: vào lúc 8h00, ngày 15/12/2014 (Sáng thứ 2).
         - Địa điểm: phòng họp số 1 - UBND thị xã La Gi.
 
3.Họp phổ biến chính sách bảo hiểm phát triển thủy sản theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
1. Thành phần tham dự họp:
1.1. Thị xã:
- Lãnh đạo phòng Kinh tế;
- Lãnh đạo Hội Nông dân thị xã;
1.2. Xã, phường:
Lãnh đạo UBND, Chủ tịch Hội Nông dân và cán bộ phụ trách thủy sản ở các xã, phường: Phước Lộc, Phước Hội, Bình Tân, Tân Bình, Tân Tiến, Tân Hải, Tân Phước (nhờ UBND xã, phường thông báo giúp).
2. Nội dung họp: Họp phổ biến chính sách bảo hiểm phát triển thủy sản theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Ghi chú: các đơn vị cử cán bộ, công chức dự họp tự túc phương tiện và thực hiện chế độ thanh toán theo quy định hiện hành.
3. Thời gian, địa điểm:
- Thời gian: 01 buổi, vào lúc 8 giờ, ngày 16/12/2014 (sáng thứ 3).
- Địa điểm: Hội trường B, Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Thuận.

4. Tham dự tập huấn công tác kiểm kê, lập danh mục, phân loại, áp giá và hạch toán tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện và cấp xã.
1. Thành phần:
- Đại diện lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch;
- Đại diện lãnh đạo phòng Quản lý đô thị;
- Đại diện lãnh đạo và Kế toán trưởng Ban Quản lý dự án;
- Đại diện lãnh đạo UBND và Kế toán trưởng các xã, phường.
2. Nội dung: Tham dự tập huấn công tác kiểm kê, lập danh mục, phân loại, áp giá và hạch toán tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện và cấp xã.
3. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian: 01 ngày, bắt đầu lúc 08 giờ 00, ngày17/12/2014 (thứ tư);
- Địa điểm: tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Thuận (số 04 Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Phan Thiết).

5.Nghe báo cáo hoạt động điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone trên địa bàn thị xã La Gi.
       1. Thành phần:
          - Ông Tôn Thất Muộn – Phó Chủ tịch UBND thị xã: Chủ trì;
          - Thành viên Ban xét duyệt hồ sơ bệnh nhân: UBMTTQVN thị xã, Trung tâm Y tế, Phòng Y tế, Khoa điều trị Methadone, Công an, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thị xã;
          - Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND thị xã;
          - Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin;
          - Lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch;
          - Lãnh đạo Phòng Kinh tế;
          - Lãnh đạo UBND các xã, phường;
         2. Nội dung: Nghe báo cáo hoạt động điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone trên địa bàn thị xã La Gi.
          - Giao Trung tâm Y tế: báo cáo công tác điều trị thay thế và công tác lập hồ sơ.
         - Giao Công an: báo cáo công tác đấu tranh phòng chống ma túy, diễn biến tình hình tội phạm liên quan đến ma túy.
          - Giao Phòng Lao động – TB&XH thị xã: báo cáo, tình hình công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, quản lý sau cai và khó khăn trở ngại trong thực hiện Nghị định 221/CP.
        3. Thời gian và địa điểm:
         - Thời gian: vào lúc 8h00’, ngày 19/12/2014 (Sáng thứ 6).
         - Địa điểm: phòng họp số 3 - UBND thị xã La Gi.

6.Họp xét tính pháp lý của UBND xã Tân Phước đối với đất của hộ ông Nguyễn Thanh Thuyền trong dự án Khu du lịch Mũi Đá.
  1. Thành phần:
     - Đ/c Tôn Thất Muộn - Phó Chủ tịch UBND thị xã;
     - Lãnh đạo phòng Tài nguyên & Môi trường;
     - Lãnh đạo phòng Văn hóa & Thông tin;
     - Lãnh đạo phòng Thanh tra;
     - Lãnh đạo phòng Tư pháp;
     - Lãnh đạo phòng Kinh tế;
     - Lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất;
     - Lãnh đạo UBND xã Tân Phước.
     2. Nội dung: Họp xét tính pháp lý của UBND xã Tân Phước đối với đất của hộ ông Nguyễn Thanh Thuyền trong dự án Khu du lịch Mũi Đá.
(Giao phòng Tài nguyên & Môi trường chuẩn bị và in ấn tài liệu phục vụ cho cuộc họp)
  3. Thời gian, địa điểm:
- Thời gian: 01 buổi, lúc 14h00 ngày17/12/2014 (chiều thứ tư)
 - Địa điểm: Tại phòng Họp số 1 - UBND thị xã.

7.họp Hội nghị phổ biến chính sách bảo hiểm phát triển thủy sản theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
1. Thành phần:
     - Đ/c Tôn Thất Muộn - Phó Chủ tịch UBND thị xã;
     - Lãnh đạo phòng Kinh tế;
     - Chủ tịch Hội Nông dân thị xã(nhờ phòng Kinh tế thông báo giúp);
     - Lãnh đạo UBND các xã, phường: Tân Bình, Tân Hải, Tân Tiến, Bình Tân, Tân Phước, Phước Lộc, Phước Hội;
     - Chủ tịch Hội nông dân và cán bộ phụ trách thủy sản các xã, phường: Tân Bình, Tân Hải, Tân Tiến, Bình Tân, Tân Phước, Phước Lộc, Phước Hội (nhờ UBND các xã, phường thông báo giúp).
     2. Nội dung: họp Hội nghị phổ biến chính sách bảo hiểm phát triển thủy sản theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
  3. Thời gian, địa điểm:
- Thời gian: 01 buổi, lúc 08h00 ngày16/12/2014 (sáng thứ ba)
 - Địa điểm: Tại Hội trường B – Trung tâm Hội nghị tỉnh.

8.UBND thị xã La Gi mời họp Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai thị xã, cụ thể như sau:
I. Thành phần tham dự:
1.Đ/c Phạm Trọng Nhân  – Phó Chủ tịch UBND thị xã,   Chủ trì.
2. Ông Kha Ngân Quân – Chánh Thanh tra thị xã,  Phó Chủ tịch Thường trực;
            3. Ông Nguyễn Mậu Sâm – Phó phòng TN&MT,  Phó Chủ tịch HĐTV;
            4. Ông Trần Thanh Quế - Chánh Văn phòng HĐND & UBND thị xã;
            5. Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân – Phó phòng Tư pháp;
            6. Đại diện lãnh đạo phòng Kinh tế;
            7. Ông Lê Hoàng Phúc – Phó phòng Quản lý đô thị;
            8. Ông Phạm Duy Khang – Phó Trưởng Công an thị xã;
            9. Mời Ông Huỳnh Hồng Thế - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thị xã;
            10. Mời ông Phạm Văn Mười – Chủ tịch Hội nông dân thị xã;
            11. Ông Huỳnh Văn Nhật – Cán sự VP HĐND&UBND thị xã;
            12. Lãnh đạo Văn phòng ĐKQSDĐ thị xã;
13. Chủ tịch UBND phường Phước Hội;
14. Chủ tịch UBND xã Tân Phước;
II. Nội dung:
1. Nghe báo cáo và cho ý kiến giải quyết vụ khiếu nại của ông Lâm Hữu Chính, trú tại phường Phước Hội.
2. Nghe báo cáo và cho ý kiến giải quyết vụ khiếu nại của ông Tống Văn Khánh, bà Phạm Thị Hiền Lương (ủy quyền cho ông Trần Đức Thường, ông Võ Văn Mùa, ông Nguyễn Thanh Bình).
* Giao phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung, in ấn tài liệu và báo cáo 02 vụ việc nêu trên tại cuộc họp.
III. Thời gian và địa điểm:
+ Nội dung 1:Bắt đầu lúc 08 giờ 00 ngày  19/12/2014 (sáng thứ Sáu).
+ Nội dung 2: Bắt đầu lúc 09 giờ 30 ngày  19/12/2014 (sáng thứ Sáu).
+ Địa điểm: Tại phòng họp số 1 – UBND thị xã.

9.Họp UBND thị xã mở rộng thông qua báo cáo:
I. Thành phần:
- Đồng chí Phùng Thị Thọ - Chủ tịch UBND thị xã: chủ trì;
- Đồng chí Phạm Trọng Nhân - Phó Chủ tịch UBND thị xã;
- Đồng chí Tôn Thất Muộn - Phó Chủ tịch UBND thị xã;
- Các đồng chí Uỷ viên UBND thị xã;
- Lãnh đạo các phòng, ban: Tài chính-Kế hoạch, Tài nguyên & Môi trường, Quản lý đô thị, Kinh tế, Y tế, Đội Thanh tra xây dựng, Ban Quản lý CTCC, Ban Quản lý Dự án, Ban Quản lý Chợ La Gi, Chi cục Thuế thị xã, Đồn Biên phòng Phước Lộc;
- Lãnh đạo UBND các xã, phường: Tân Hải, Tân Phước, Tân Tiến, Tân An, Phước Hội, Bình Tân.
II. Nội dung: Họp UBND thị xã mở rộng thông qua báo cáo:
1. Báo cáo trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10;
2. Báo cáo kết quả giải quyết các nội dung qua chất vấn của Đại biểu được TT HĐND thị xã kết luận tại kỳ họp thứ 9.
 Ghi chú: tài liệu được đính kèm giấy mời họp, đề nghị các đồng chí dự họp in ấn, nghiên cứu.
III. Thời gian, địa điểm:
1. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 14 giờ, ngày 18/12/2014 (chiều thứ Năm).
2. Địa điểm: phòng họp số 1 - UBND thị xã.

10. Họp bàn biện pháp thi công trường Mầm non Phước Hội:
I. Thành phần:
- Đồng chí Phùng Thị Thọ - Chủ tịch UBND thị xã: chủ trì;
- Đồng chí Tôn Thất Muộn - Phó Chủ tịch UBND thị xã;
- Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch;
- Trưởng phòng Quản lý đô thị;
- Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường;
- Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo;
- Giám đốc Ban Quản lý Dự án;
- Giám đốc Trung tâm Phát triển Qũy đất;
- Chủ tịch UBND phường Phước Hội.
II. Nội dung: Họp bàn biện pháp thi công trường Mầm non Phước Hội.
Giao Ban Quản lý Dự án chuẩn bị nội dung để báo cáo tại cuộc họp.
III. Thời gian, địa điểm:
1. Thời gian: bắt đầu lúc 16 giờ, ngày 18/12/2014 (chiều thứ Năm).
2. Địa điểm: phòng họp số 1 - UBND thị xã

11.Họp trực tuyến với ban chỉ đạo phát triển cây thanh long bền vững tỉnh về tình hình triển khai tháng cao điểm phòng, chống be65ng đốm nâu trên cây thanh long.
Doanh nghiệp
Lượt truy cập